Connect with us

Σαμιακά

Αποζημιώσεις σε όσους υπέστησαν καταστροφές από διαμένοντες στο ΚΥΤ Σάμου

Published

on

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. 15785/23-12-2020 (ΦΕΚ Β΄5722) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, για αποζημιώσεις , «… από τυχόν προκληθείσες ζημιές στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι:

 1. «Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται ρητώς:

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την κείμενη νομοθεσία.

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:
 2. Αίτηση από τον δικαιούχο προς το Δήμο, με ακριβή περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλαβε χώρα, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και συνημμένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικώς σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούνται χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Το σχετικό ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στο σχετικό Δήμο και με ευθύνη του Δήμου, καταβάλλεται στον/στους δικαιούχο/δικαιούχους.

 1. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους συνιδιοκτήτες.

iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν προς αποκατάσταση των ζημιών.

 1. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη καταβολής διπλής αποζημίωσης).
 3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δικαιούχου).

   vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. για περιπτώσεις ζημιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλιέργειας/φυτικής παραγωγής – εκτροφής.

 1. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:
 2. Φύλλο υπολογισμού από τον Δήμο, στο οποίο να καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπολογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.
 3. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δήμου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς, οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι ζημίες του Δήμου.

iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της σχετικής αποζημίωσης.

 

 1. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω διατάξεων, με τις οποίες επικαιροποιήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν τόσο τα αναγκαία δικαιολογητικά όσο και οι διαδικασίες για την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης σε φυσικά πρόσωπα, καλούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα καταβολής αποζημίωσης, για το διάστημα 2015 – 2019, να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική τους σχετική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση των υποβληθέντων αιτήσεων – φακέλων για την καταβολή της αιτουμένης αποζημίωσης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματός τους και τον καθορισμό, κατά τα ανωτέρω, του ύψους της αναλογούσας αποζημίωσης.

 

Επίσης, καλούνται και οι συμπολίτες μας των οποίων περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν φθορές οι οποίες προκλήθηκαν από τους διαμένοντες στο Κ.Υ.Τ. Σάμου, κατά το 2020, να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 2.

 

Είναι προφανές, ότι με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται μια δομημένη διαδικασία, η οποία απαιτεί συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους των συμπολιτών μας.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή αποζημίωσης και των προηγουμένων ετών, και  για την αύξηση του ποσού, (με την προηγούμενη ΚΥΑ της 10/09/2020, είχε εγκριθεί πίστωση ύψους 100.000,00 €), καθώς και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ζημιές είχαν προκληθεί και για το διάστημα από το 2015 έως και το 2020.

 

Η υποβολή των όποιων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και των αιτήσεων για το 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 19/02/2021.

Σύμφωνα με τον χάρτη υγειονομικής ασφαλείας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και έχοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας,  η υποβολή  και παραλαβή των δικαιολογητικών, θα γίνεται κατόπιν  ραντεβού στα τηλέφωνα 22733 50117, (κα Γ. Τριτσινιώτου) και 22733 50151, (κα Δ. Τσολακάκη).

 

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Στo “κόκκινο” μπαίνει η Σάμος

Published

on

By

Στο Επίπεδο Β – Αυξημένου Κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας εντάσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Στo “κόκκινο” μπαίνει η Σάμος, απο αύριο Σάββατο 27 Φεβρουάριου ως την Δευτέρα 8 Μαρτίου, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού το τελευταίο διάστημα. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά, κατά την διάρκεια της σημερινής επίσημης ενημέρωσης για την πορεία του κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Ο κ. Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση, ανέφερε πως παρατηρείται αύξηση του ιικού φορτίου, καθώς από 7 κρούσματα στις 17 Φεβρουαρίου μέχρι και χτες είχαν αυξηθεί σε 45.

Aποστολή SMS για τις μετακινήσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00-05.00, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα ισχύουν από αύριο, στις 6 το πρωί στη Σάμο, μετά την ένταξή της σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις περιοχές της κατηγορίας Β.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις:

Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση δηλαδή σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.
Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.
Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.
Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις (δηλαδή παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.
Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.
Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Σχολεία

Η εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν σε δημοτικά και γυμνάσια θα γίνεται δια ζώσης, ενώ στα Λύκεια με τηλεκπαίδευση

Λιανεμπόριο, κομμωτήρια

Η λειτουργία του λιανεμπορίου θα γίνεται με τη μέθοδο click away, ενώ με προκαθορισμένο ραντεβού θα μπορούν να γίνονται οι αγορές σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, και η μετάβαση σε κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής περιποίησης.

Να σημειωθεί πως πέραν αυτών των μέτρων αναμένεται το σχετικό ΦΕΚ, που να προσδιορίζει επακριβώς το τι θα ισχύει για την περίπτωση της Σάμου.

Νωρίτερα ευρεία σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, με συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου, του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρη Παπαστεργίου, και του προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης οι 13 περιφερειάρχες της χώρας, ενώ ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ενημέρωσε εκτενώς τους παριστάμενους για την επιδημιολογική εικόνα κάθε μίας από τις 13 Περιφέρειες.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η σε βάθος ενημέρωση των περιφερειαρχών για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη διασπορά του κορωνοϊού και ο καλύτερος συντονισμός όλων των υπό την εποπτεία τους φορέων για τη διαχείριση της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης συμφωνήθηκε η σύσκεψη να επαναλαμβάνεται κάθε Παρασκευή για την αμφίδρομη ενημέρωση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεών τους.

 

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Νέο Τμήμα για χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Published

on

By

Από την Δευτέρα 1η Μαρτίου ανοίγει τις πόρτες του το νέο Τμήμα για χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων με προφανή οφέλη για την ελληνική οικονομία, μέσα από την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών που θέλουν να καταθέσουν αίτημα επενδυτικής άδειας ( golden visa).  

Oι πολίτες τρίτης χώρας με τα μέλη της οικογένειά τους, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής:

Α) για επενδυτική δραστηριότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, ή  

Β) μόνιμου επενδυτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει  

θα εξυπηρετούνται από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών που βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου επί της Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης ΡέντηςΝίκαια. 

 • Το τηλέφωνο επικοινωνίας για ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία είναι : (+30) 213-162-9039 

 • Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι (+30) 213-162-9031 

Ερωτήματα και διευκρινήσεις σχετικά με  

 • αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών του Υπουργείου αποστέλλονται στο e-mail:  [email protected]  

 • γενικές πληροφορίες, προς εξυπηρέτηση των πολιτών στο e-mail[email protected] 

Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που έχουν ορίσει ραντεβού για την υποβολή αιτημάτων πλην των ανωτέρω κατηγοριών (επενδυτή άρθρου 16 και μόνιμου επενδυτή άρθρου 20Β, του ν.4251/2014) παρακαλούνται όπως καλέσουν στο τηλέφωνο 210-4141664 προκείμενου να τα τροποποιήσουν. 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή