17.8 C
Σάμος
26/02/2024
Σαμιακά

Αποζημιώσεις σε όσους υπέστησαν καταστροφές από διαμένοντες στο ΚΥΤ Σάμου

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. 15785/23-12-2020 (ΦΕΚ Β΄5722) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, για αποζημιώσεις , «… από τυχόν προκληθείσες ζημιές στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι:

 1. «Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται ρητώς:

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την κείμενη νομοθεσία.

 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:
 2. Αίτηση από τον δικαιούχο προς το Δήμο, με ακριβή περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλαβε χώρα, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και συνημμένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικώς σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούνται χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Το σχετικό ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στο σχετικό Δήμο και με ευθύνη του Δήμου, καταβάλλεται στον/στους δικαιούχο/δικαιούχους.

 1. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους συνιδιοκτήτες.

iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν προς αποκατάσταση των ζημιών.

 1. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη καταβολής διπλής αποζημίωσης).
 3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δικαιούχου).

   vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. για περιπτώσεις ζημιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλιέργειας/φυτικής παραγωγής – εκτροφής.

 1. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:
 2. Φύλλο υπολογισμού από τον Δήμο, στο οποίο να καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπολογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.
 3. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δήμου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς, οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι ζημίες του Δήμου.

iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της σχετικής αποζημίωσης.

 

 1. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω διατάξεων, με τις οποίες επικαιροποιήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν τόσο τα αναγκαία δικαιολογητικά όσο και οι διαδικασίες για την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης σε φυσικά πρόσωπα, καλούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα καταβολής αποζημίωσης, για το διάστημα 2015 – 2019, να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική τους σχετική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση των υποβληθέντων αιτήσεων – φακέλων για την καταβολή της αιτουμένης αποζημίωσης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματός τους και τον καθορισμό, κατά τα ανωτέρω, του ύψους της αναλογούσας αποζημίωσης.

 

Επίσης, καλούνται και οι συμπολίτες μας των οποίων περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν φθορές οι οποίες προκλήθηκαν από τους διαμένοντες στο Κ.Υ.Τ. Σάμου, κατά το 2020, να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 2.

 

Είναι προφανές, ότι με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται μια δομημένη διαδικασία, η οποία απαιτεί συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους των συμπολιτών μας.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή αποζημίωσης και των προηγουμένων ετών, και  για την αύξηση του ποσού, (με την προηγούμενη ΚΥΑ της 10/09/2020, είχε εγκριθεί πίστωση ύψους 100.000,00 €), καθώς και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ζημιές είχαν προκληθεί και για το διάστημα από το 2015 έως και το 2020.

 

Η υποβολή των όποιων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και των αιτήσεων για το 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 19/02/2021.

Σύμφωνα με τον χάρτη υγειονομικής ασφαλείας και προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και έχοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας,  η υποβολή  και παραλαβή των δικαιολογητικών, θα γίνεται κατόπιν  ραντεβού στα τηλέφωνα 22733 50117, (κα Γ. Τριτσινιώτου) και 22733 50151, (κα Δ. Τσολακάκη).

 

Related posts

Σεισμός στην Τουρκία – Αισθητός και στη Σάμο

admin

Γιώργος Αυτιάς: “Η Σάμος πρέπει να είναι στο προσκήνιο της Ευρώπης”

admin

Εθελοντική Δράση του ΣΕΟ Τ.Τ. Βαθέος Σάμου στο προσωρινό καταφύγιο αδέσποτων ζώων

admin

Σάμος : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι νεαροί που κατασκεύαζαν όπλα με τρισδιάστατο εκτυπωτή

admin

Ζεσταίνουν τις μηχανές τους οι αγρότες στη Σάμο στις 28.2

admin

Ο Μητροπολίτης Σάμου απο την Ικαρία: Η οικογένεια είναι το κύτταρο της οικοδομής της κοινωνίας μας

admin

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Ελλείψεις προσωπικού και δυσλειτουργία στο Γ.Ν. Σάμου

admin

Επιμελητήριο Σάμου – Σεμινάρια για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη

admin

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ ΕΟΣ Σάμου και ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

admin