Connect with us

Περιφερειακά

Αναπτυξιακή ανασυγκρότηση στο νησιωτικό χώρο

Published

on

Άρθρο του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γ. Σπιλάνη.

Έφτασε η εποχή να γίνουν τα συνέδρια αναπτυξιακής ανασυγκρότησης στα νησιά του Αιγαίου και κανένας διάλογος έχει γίνει μεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των πολιτών, για το πώς εμείς οι ίδιοι οι νησιώτες βλέπουμε την έξοδο από τη πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Κρίση που δεν άφησε ανεπηρέαστες ούτε τις τουριστικές ναυαρχίδες της χώρας παρά τη φαινομενική ευημερία των αριθμών. Στη γενική αφωνία, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε και να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο τις δικές μας απόψεις, ελπίζοντας να σπάσουμε τη σιωπή.

Τα νησιά είναι περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά: μικρό μέγεθος με περιορισμένη αγορά και ανεπαρκείς φυσικούς πόρους, απομόνωση και περιφερειακότητα (απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και παροχής ανώτερων υπηρεσιών), αλλά σημαντικούς πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας υποδομών και υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος από το κράτος και υψηλότερο κόστος ζωής για τους κατοίκους. Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό την αδυναμία δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης, αλλά και υψηλής προσπελασιμότητας, καθιστούν τα νησιά μη ανταγωνιστικές περιοχές (όπως αποτυπώνει ο ευρωπαϊκός δείκτης ανταγωνιστικότητας) και μη ελκυστικές με κλασσικούς όρους για εγκατάσταση δραστηριοτήτων και ανθρώπων. Ταυτόχρονα η έλλειψη πόρων λόγω του περιορισμένου χώρου καθιστά το όλο σύστημα εύθραυστο τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Από την άλλη πλευρά το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον τους αλλά και η μικρή τους κλίμακα, τα καθιστά περιοχές με υψηλή ποιότητα ζωής που προσελκύει τόσο επισκέπτες-τουρίστες όσο και μια διαφορετική κατηγορία ατόμων που θέλουν να εγκατασταθούν ή και να παραμείνουν. Σε πολλά νησιά η άναρχη τουριστική ανάπτυξη έχει ήδη δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονα στη πλειοψηφία των νησιών υπάρχουν παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται σε τοπικούς πόρους και ιδιαίτερες διαδικασίες με αποτέλεσμα να παράγονται προϊόντα (κυρίως αγροδιατροφής) υψηλής ποιότητας όπως φαίνεται από τα πολλά σήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ που υπάρχουν στα νησιά.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση στα νησιά μπορεί να στηριχθεί στους δύο κλάδους αυτούς και ταυτόχρονα να υποστηριχθεί η δημιουργία θετικού πλαισίου (με τη παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος σε ικανοποιητικό επίπεδο από το κράτος) για προσέλκυση και άλλων δράσεων.

Ο προτεινόμενος τρόπος υπέρβασης του προβλήματος είναι:

(α) η εστίαση στη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας με αξιοποίηση των (μοναδικών) τοπικών φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων των νησιών απευθυνόμενοι σε niche markets που αξιολογούν υψηλά τους πόρους αυτούς (για να καταναλώσουν τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται σ’αυτά) και

(β) την ανάδειξη της ποιότητα ζωής που μπορεί να προσφέρει η μικρή κλίμακα (για να κατοικήσουν σ’αυτά) με την ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις, σε αντιστοιχία με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 που είναι: έξυπνη μεγέθυνση για επίτευξη ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, πράσινη μεγέθυνση για μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς για τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε η νησιωτική Ελλάδα να βρίσκεται εναρμονισμένη και σε διαδικασία σύγκλισης με την ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τους εγκεκριμένους δείκτες στους οποίους η νησιωτική χώρα υστερεί ιδιαίτερα.

Οι προτεινόμενοι στόχοι είναι:

  • Ποιοτικά νησιά με αξιοποίηση των τοπικών ιδιαίτερων (ή και μοναδικών) πόρων για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
  • Πράσινα νησιά για την αποδοτική χρήση και επανάχρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων αντι της προσπάθειας κάλυψης της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης.
  • Νησιά ίσων ευκαιριών με στόχο τη παροχή σε νησιωτικές επιχειρήσεις και νησιώτες ισοδύναμες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος με αυτές στην ηπειρωτική χώρα

 

ΜΕΣΑ

Τα μέσα υλοποίησης πολιτικών διακρίνονται σε ανθρώπινους και σε οικονομικούς πόρους.

Για να αποκτήσει η νησιωτική πολιτική διάρκεια πρέπει και η υλοποίηση της να αναληφθεί από μια σταθερή διοικητική δομή. Σήμερα λειτουργεί η ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Παρά τις αδυναμίες της δομής αυτής, είναι η μόνη που έχει αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει να αλλάξει διάρθρωση και να υπαχθεί σε άλλο Υπουργείο (πχ. Ανάπτυξης) αφού με το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν έχει πλέον καμία λειτουργική διασύνδεση μετά την υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων ακτοπλοϊας σ’αυτό ή καλύτερα υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού (όπως το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής) ή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (όπως τα Συμβούλια Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής) ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίος κυβερνητικός συντονισμός.

Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί στη κατεύθυνση της εύρεσης «κοινής γλώσσας» για το περιεχόμενο και την εξειδίκευση της εθνικής νησιωτικής πολιτικής με βάση τον εθνικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση υλοποίησης της, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και τον επανασχεδιασμό των δράσεων εκείνων που αποκλίνουν από τους στόχους.

Η ενεργοποίηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής είναι απαραίτητη :

  • για την υποβοήθηση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής στο έργο του
  • για τη τεκμηρίωση και το σχεδιασμό της νησιωτικής πολιτικής (σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης) με την εκπόνηση εκθέσεων επιπτώσεων των πολιτικών, εθνικών και ευρωπαϊκών,  στο νησιωτικό χώρο και της υποστήριξης των αιτημάτων για ειδικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  • για την υποβοήθηση της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της νησιωτικής πολιτικής παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία.

  • ως δομή ανάπτυξης, μεταφοράς και προσαρμογής καινοτομιών στο νησιωτικό περιβάλλον

σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και εξειδικευμένους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να γίνει μέσω των υπαρχουσών δομών και μηχανισμών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης (υπηρεσίες και αναπτυξιακές εταιρείες) με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση. Για παράδειγμα οι Εταιρείες Τοπικής Ανάπτυξης που σήμερα υλοποιούν αποκλειστικά τα προγράμματα Leader να αναλάβουν όλες τις δράσεις ανάπτυξης της υπαίθρου αξιοποιώντας τις κατάλληλες θεσμικές ρυθμίσεις (πχ. ανάπτυξη οικοτεχνίας και μικρών μεταποιητικών αγροδιατροφικών μονάδων), τους πόρους κινητοποιώντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό.

Η χρηματοδότηση των δράσεων θα γίνει με αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με αξιοποίηση του πακέτου Junker και των πόρων της ΕΤΕ και των άλλων ευκαιριών με την εκπόνηση ειδικού προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

ΟΡΑΜΑ

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το όραμα που πρέπει να εμπνέει και να καθοδηγεί όλους μας στη καθημερινή μας δράση. Αν και έχουν περάσει σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα από την εποχή που διατυπώθηκε, το όραμα της αείμνηστης Μερκούρη για ένα «Αιγαίο-Αρχιπέλαγος» δηλαδή την ανάδειξη του αρχιπελάγους με το μοναδικό περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, παραγωγικό και επιστημονικό κεφάλαιο που προέρχεται από τη δράση της φύσης και του ανθρώπου δια μέσου των αιώνων σε ένα σύγχρονο παγκόσμιο κέντρο πολιτισμικής παραγωγής. Προϋπόθεση η ανάδειξη όλων αυτών των μοναδικών χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με την εκπαίδευση, τη γνώση και προπάντων την ποιότητα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

Πέρασαν 25 χρόνια από τότε συνεχίζοντας πάνω στο μοντέλο μονόπλευρης ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού βασισμένο στην υπερ-εκμετάλλευση της υπεραξίας που μας δίνει ο μοναδικός πλούτος των νησιών μας. Χρόνια που χαρακτηρίστηκαν κατ’αρχή από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικά εισοδήματα, ενώ ακολούθησε μια δεκαετία έντονης και πολύπλευρης κρίσης. Η έξοδος από τη κρίση αυτή προαπαιτεί αναπτυξιακή ανασυγκρότηση που για να νησιά περνά υποχρεωτικά από το όραμα της Μελίνας που είχε δει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και ήθελε να τα αξιοποιήσει για τις επόμενες γενιές και όχι να τα καταναλώσει για εφήμερα κέρδη.

Ιδού η Ρόδος

 

Γ.Σπιλάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δ/ντής Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Δ/ντής Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου

Comments

comments

Περιφερειακά

Μουτζούρης: «Ορισμένοι δεν μαθαίνουν από λάθη και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τα νησιά»

Published

on

By

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«  Ως πολιτικό πρόσωπο αλλά και ως ακαδημαϊκός  δεχόμουν, δέχομαι και θα δέχομαι ως οφείλω την καλόπιστη κριτική που ασκείται προς όφελος της κοινωνίας. Η θεσμική μου θέση απαιτεί να εκπροσωπώ την βούληση και το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες με εξέλεξαν.

Δηλώσεις που υπονοούν ότι είμαι υπαίτιος για τις τραγικές εξελίξεις στο μεταναστευτικό είναι συκοφαντικές και ψευδείς. Από την πρώτη στιγμή με σταθερές θέσεις και επιχειρήματα  τόνισα ότι το ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσεως είναι Ευρωπαϊκό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Παρά το γεγονός  ότι οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν την αποσυμφόρηση των νήσων και το κλείσιμο των δομών φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, παρατηρούμε προσπάθειες το  «ΟΧΙ»  να γίνει  «ΝΑΙ»  με διλήμματα  «ή νέες δομές ή παραμένουν οι υπάρχουσες» .

Άλλωστε η  επίσκεψη της  κας Γιόχανσον αποκάλυψε ότι  δεν επιθυμεί  να συζητήσει από μηδενική βάση αλλά να εκτελέσει  τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις της για νέες ανοιχτές  δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Απορώ ορισμένοι γιατί δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τις ζωές των νησιωτών.

Από την αρχή επεσήμανα  ότι  χωρίς την συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να υπάρξει  κανένα έργο ειδικά όταν αυτό στο μέλλον θα καταστήσει τα νησιά σε μόνιμες κατοικίες δυστυχισμένων ανθρώπων.

Δεν συμφωνώ κατ’ ουδένα τρόπο  με  πολιτικές  που μακροπρόθεσμα μετατρέπουν τα νησιά μας σε γκρίζες ζώνες.

Τα εκατομμύρια των ευρώ  που η Ευρώπη επιθυμεί να δαπανήσει  για τις τεράστιες δομές μεταναστών στα νησιά  οφείλει  να τα καταβάλει,  ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ευημερίας  στα σύνορα της Ευρώπης και της Ελλάδας  ενισχύοντας  ζωτικής σημασίας έργα  που θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα  τα αναδείξουν πολιτιστικά, τουριστικά και κοινωνικά.

Τα χρήματα αυτά τα οφείλει η Ευρώπη στις νήσους για τα όσα υπέστησαν όλα αυτά τα έτη από τις συνέπειες της μεταναστευτικής  κρίσεως.»

Comments

comments

Continue Reading

Περιφερειακά

Αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Published

on

By

Συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  παραχώρησαν σήμερα 20.4.2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Γιώργος Πλακωτάρης και το αρμόδιο στέλεχος της Διαχειριστικής Θεολόγος Αθανασέλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και τα οποία θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με ακρίβεια, η βάση χρηματοδότησης θα κυμανθεί στο 21.70 και είναι η μικρότερη βάση αποδοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Συνολικά κατατέθηκαν 3823 αιτήσεις χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 89.904.000 εκ. ευρώ,  ποσό υπερδιπλάσιο από το αρχικό ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτές εγκρίθηκαν οι 1.785 με προϋπολογισμό 40.052.000 εκ. ευρώ. Απερρίφθησαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών 332 αιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες  1706 αιτήσεις που βρίσκονται κάτω από την βάση του 21.70, δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης χρημάτων. Μέσα στις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την οριστικοποίηση από το σύστημα των αποτελεσμάτων, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Αμέσως μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ξεκινήσει η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης,  θα λάβει ο ίδιος πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους Περιφερειάρχες ώστε να κατατεθεί από κοινού αίτημα προς την κυβέρνηση να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, λόγω έλλειψης πόρων.

«Το πρόγραμμα που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε στις 30  Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, ολοκληρώνεται και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 1785 επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν. Η Περιφέρεια και τα στελέχη της Διαχειριστικής εργάστηκαν σκληρά όλο αυτό το διάστημα και τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έφεραν εις πέρας ένα δύσκολο πρόγραμμα. Θέλω να τονίσω πως εμείς ως Περιφέρεια δεν είχαμε καμία ανάμειξη στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων, όλα έγιναν μέσω του αρμόδιου Υπουργείου και της ΕΛΛΑΝΕΤ και υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Είμαστε από τις Περιφέρειες με την χαμηλότερη βάση,  έχουμε από τις υψηλότερες χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε και οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό λόγω βαθμολογίας να χρηματοδοτηθούν μέσω άλλου προγράμματος», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του ο κ. Πλακωτάρης στην τοποθέτηση του έκανε λόγο για 100% πλέον απορρόφηση του ΠΕΠ, στην πιο παραγωγική περίοδο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από πλευράς ένταξης και υλοποίησης συμβάσεων τα τελευταία 20 χρόνια:

«Ήταν μια διαδικασία που διήρκησε συνολικά 5 μήνες και ήταν απολύτως καθαρή και διάφανη αφού οι επιχειρήσεις  ήξεραν με την κατάθεση της αίτησης και την βαθμολογία τους, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα υπήρχε παρέμβαση. Παράλληλα κάναμε τα αδύνατα δυνατά για να μην απορριφθούν αιτήσεις για πολύ τυπικούς λόγους, καταφέρνοντας από τις αρχικές 370 αιτήσεις που μας απέρριψε το Υπουργείο να «σώσουμε» περίπου 40.

Αυτό που θέλω να πω όμως, με αφορμή το πρόγραμμα αυτό, είναι πως με την ολοκλήρωση και την υπογραφή της απόφασης από τον Περιφερειάρχη , έχουμε πλέον 100 % απορρόφηση του ΠΕΠ και μάλιστα δυόμιση χρόνια πριν αυτό κλείσει και δεν έχουμε το άγχος αν θα χάσουμε πόρους . Έχουμε μπροστά μας  πλέον την υλοποίηση και την ένταξη συμβάσεων με εξασφαλισμένες τις χρηματοδοτήσεις . Τέτοια ένταση χρηματοδότησης δεν έχω ξανά δει από το 2001 που βρίσκομαι  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όχι μόνο μας έρχονται πολλά χρήματα αλλά τα δεσμεύουμε και τα υλοποιούμε, γεγονός πολύ σημαντικό για τα νησιά μας που περνάνε τόσες δυσκολίες αυτή την περίοδο.

Comments

comments

Continue Reading

Περιφερειακά

Στη Δικαιοσύνη στέλνει τον Μηταράκη ο Κώστας Μουτζούρης

Published

on

By

Την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη εναντίον του Υπ. Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη προανήγγειλε μέσα από συνέντευξή του στα Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.

Ερωτώμενος από το Politischios.gr για το αν αισθάνεται ηθικός αυτουργός για την φωτιά στη Μόρια και την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι:

 «Ο κ. Μηταράκης θεώρησε ότι οι δηλώσεις μου και η πολιτική μου οδήγησαν στο κάψιμο του στρατοπέδου στη Μόρια. Ήδη διαμαρτυρήθηκα και σήμερα κάνω τις κατάλληλες ενέργειες διότι θεωρώ ότι είναι δυσφημιστικό και εις βάρος της υπόληψης και της τιμής μου. Οι προσπάθεια που κατέβαλα και η πολιτική μου θεωρώ ότι συνέβαλε καθοριστικά στο μείωση του μεταναστευτικού πληθυσμού στα νησιά μας», ανέφερε ο κ. Μουτζούρης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης, έσπευσε να αποδώσει μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης στην «Αλήθεια», την ευθύνη για την πυρκαγιά στη Μόρια προσωπικά στον ίδιο τον Περιφερειάρχη.

«Η αντίδραση του κου. Μουτζούρη οδήγησε τελικά στη φωτιά στη Μόρια και 10.000 πρόσφυγες να ζουν μέσα στην πόλη της Μυτιλήνης. Το αν τελικά αυτό που έκανε ο κ. Μουτζούρης έκανε καλό ή κακό στη Μυτιλήνη ας το κρίνουν οι πολίτες της Μυτιλήνης», είχε δηλώσει ο κ. Μηταράκης.

 

Πηγή: politischios.gr

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Σαμιακά10 ώρες ago

Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Σαμιακά14 ώρες ago

Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Περιφερειακά15 ώρες ago

Μουτζούρης: «Ορισμένοι δεν μαθαίνουν από λάθη και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τα νησιά»

COVID-1915 ώρες ago

Κορωνοϊός-Κανένα κρούσμα στη Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά16 ώρες ago

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Ικαρία

Περιφερειακά19 ώρες ago

Αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Πολιτικά19 ώρες ago

Απάντηση Μηταράκη στην εξώδικη διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακά21 ώρες ago

Στη Δικαιοσύνη στέλνει τον Μηταράκη ο Κώστας Μουτζούρης

Πολιτιστικά21 ώρες ago

«Απόπλους» – Τεύχος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Σαμιακά22 ώρες ago

Μεγάλη Δωρεά κρεάτων και κρασιού σε 315 Οικογένειες από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου

COVID-193 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Skyserv: Οι νέες κενές θέσεις εργασίας στον αερολιμένα της Σάμου

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά3 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή