22.8 C
Σάμος
28/09/2023
Δήμος

Νέα αρμοδιότητα στον αντιδήμαρχο Ανατολικής Σάμου Γιώργο Διονυσίου

Μεταβίβαση Αρμοδιότητας ως Διατάκτη στον Αντιδήμαρχο της Ανατολικής Σάμου , Διονυσίου Γεώργιο.

Με απόφαση Δήμαρχου Ανατολικής Σάμου:

«ε)Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ σχετική απόφαση τον δημοτικού συμβουλίου. Εζειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.

2.Όπου στις διατάζεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του Ν. 385212010ή σε άλλες διατάζεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεζής ο δήμαρχος, με την επιφύλαζη των διατάζεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 1. Οι διατάζεις του άρθρου 224 του Ν. 3852/2010 ισχύουν και για τις αποφάσεις που εκδίδει ο δήμαρχος ως διατάκτης πιστώσεων.»
 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί «Ανάληψη Υποχρεώσεων» παρ. 3 α καθώς και του Αρθρου 4 παρ. Ια του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/5-8-2016) περί «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», στα οποία ορίζεται ότιγια την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείταιη εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 τουπαρόντος (παρά πόδας πράξη-βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ΑΑΥ περί:

α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του και β) δέσμευσης ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης, εφόσον: ί) συντρέχουν ol οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ϋ) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β’ του Ν. 4270/2014, ίϋ)η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και ίν) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.

Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα. Παράλληλα, καταχωρεί το ποσό αυτής στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και δεσμεύει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, (π.σ.), που διαθέτει, την αντίστοιχη πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του οικείου φορέα, λαμβάνοντας εξ αυτού, (π.σ.), μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Ακολούθως, αποστέλλει το υπόψη σχέδιο απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή και, μετά την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο, (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), και στην καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων, καθώς και στις Λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης.

 1. Τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. 39788/31-7-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία «Η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παραγράφου Ια του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 μπορεί επίσης να μεταβιβασθεί σε αντιδήμαρχο ή να εκχωρηθεί με εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 88 Ν.3463/2006) από το δήμαρχο στους προϊστάμενους των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών υπηρεσιών, ανάλογα με την οργανωτική διάρθρωση του δήμου.»
 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, (Αρθρο 87, παρ. 3), του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή τον που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους», και ομοίως του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του Αρθρου 59 παρ. 4 στ σύμφωνα με το οποίο οι Αντιδήμαρχοι «Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος που αφορά τη δημοτική ενότητα».
 3. Την υπ’ αριθμ. 2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την μεταφορά τους από τις Υ.Δ.Ε., (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), στις νοικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2017.
 4. Την υπ’ αρίθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών«Παροχή Οδηγιών επί της υπ’ αριθμ. 2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ – Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».
 5. Τον εκάστοτε ετήσιο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 6. Την υποχρέωση εναρμονισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4555/19-07-2018, η ανωτέρω ΚΥΑ και η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με την ανάγκη προσαρμογής των Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, λόγω της μεταφοράς σε αυτές των αρμοδιοτήτων της Τ.Δ.Ε., (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου), από 01/01/2017.
 7. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης και ομαλής λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 8. Την με αριθμό 2112/ΟΙΚ.Γ.Δ. 293/21-12-2021, (Α.Δ.Α.: ΩΡΥΖ46ΜΦΟΤ-450), Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Μεταβιβάζεται, στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κ. Διονυσίου Γεώργιο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του στον Αντιδήμαρχο Ανατολικής Σάμου κ. Μητσό Μιχάλη, η αρμοδιότητατηςυποβολής και υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, (Αρθρο 66 παρ. 3α του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28- 06-2014), άρθρο 4 παρ. Ια του Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05-08- 2016) και Εγκύκλιος 39788/31-07-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών).
 2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Related posts

Ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με θέμα «εξοικονόμηση ενέργειας»

admin

Το ψηφοδέλτιο της συμμαχίας πολιτών για τη Δυτική Σάμο

admin

Παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο το Δημοτικό Σχολείο Κουμαιϊκων

admin

“Ανατροπή”: Οι δεσμεύσεις μας για την ενημέρωση των πολιτών – συμμετοχή – διαφάνεια

admin

ΛΑΣ για τη λαϊκή συνέλευση στον Πύργο: «Λάθος σωτήρα ψάχνουμε…»

admin

Εγκαίνια του Εκλογικού Κέντρου του συνδυασμού «Για το Δήμο που Αξίζουμε»

admin

Σύσκεψη υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης Ανατολικής Σάμου

admin

Τo Σάββατο η παρουσίαση του συνδυασμού του Πάρη Παπαγεωργίου

admin

Τι απαντά ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σχετικά με την στελέχωση των Παιδικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

admin