Connect with us

Σαμιακά

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη για την άρνηση αναισθησιολόγων του Γ.Ν Σάμου να κάνουν διακοπή κύησης

Published

on

Πόρισµα σχετικά µε την άρνηση αναισθησιολόγων του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου να προχωρούν σε τεχνητή διακοπή της κύησης για λόγους συνείδησης απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη στον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. Το πόρισµα διαπιστώνει:

-Όσον αφορά τα συγκεκριµένα περιστατικά, υπήρξε µια αιφνίδια και συλλογική µεταστροφή ιατρών σε θέµατα συνείδησης, αφού στα χρόνια που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκοµείο Σάµου δεν προβλήθηκε στο παρελθόν σχετικό αίτηµα και οι τεχνητές διακοπές κύησης διεξάγονταν κανονικά και σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας.

Επίσης, προέκυψε µε σαφήνεια ότι η άρνηση συνδέεται µε προβλήµατα συνεργασίας των ιατρών που την προέβαλαν µε άλλους συναδέλφους τους. Εποµένως, γεννάται η υποχρέωση της διοίκησης να διερευνήσει την ενδεχόµενη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος.

– Όσον αφορά το δικαίωµα των γιατρών σε άρνηση διακοπής κύησης για λόγους συνείδησης, αυτό είναι απολύτως κατοχυρωµένο και θα πρέπει να το λαµβάνουν υπόψη οι διοικητικές αρχές των δηµόσιων νοσοκοµείων κατά τον προγραµµατισµό και την οργάνωσή τους, ιδίως όταν πρόκειται για ιατρούς που, όπως στη διερευνώµενη περίπτωση, είναι οι µόνοι αναισθησιολόγοι του µοναδικού δηµοσίου νοσοκοµείου του νησιού και από την οµαδική µεταστροφή της βούλησής τους πλήττονται κυρίως οι οικονοµικά ασθενέστερες γυναίκες του νησιού.

– Όσον αφορά την ελευθερία της εγκύου σε τεχνητή διακοπή της κύησης αυτή είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένη στη χώρα µας από το 1986. Εποµένως η άρνηση συνείδησης του ιατρού δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αναιρεί την ελεύθερη επιλογή της εγκύου.

Αναλυτικότερα:

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει τη σηµασία του δικαιώµατος άρνησης για λόγους συνείδησης που είναι εξίσου κατοχυρωµένη για τους ιατρούς του δηµοσίου συστήµατος υγείας. ∆εν πρέπει ωστόσο η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος να είναι ανεξέλεγκτη, αφού δεν επιτρέπεται να εµφιλοχωρούν άλλου τύπου αξιολογήσεις, ούτε και να αποσκοπεί στην αποδέσµευση αυτών που το ασκούν από το υπηρεσιακό ή δεοντολογικό καθήκον για άλλους λόγους από λόγους συνείδησης.

Εποµένως, η πολιτεία, µέσω των εκάστοτε αρµόδιων οργάνων, οφείλει να διερευνά τον σύννοµο χαρακτήρα της άσκησης του δικαιώµατος άρνησης, αν εγείρονται αµφιβολίες ως προς την ειλικρινή επίκλησή της και τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Επιπλέον, η οριοθέτηση και η περιφρούρηση της νόµιµης άσκησης του δικαιώµατος άρνησης του ιατρού (σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 1 ν. 3418/2005), θα πρέπει να αποτελέσουν µέριµνα εξίσου και του ιατρικού κόσµου, µέσω των ιατρικών συλλόγων, ώστε να συµβαδίζει µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της προστασίας του ιατρού από την εργαλειοποίηση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να ληφθεί µέριµνα για την εξισορρόπηση της άσκησης του δικαιώµατος άρνησης για λόγους ηθικής συνείδησης µε την εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων των ιατρών του δηµοσίου συστήµατος υγείας.

Ενδεικτικά προτείνεται οι ιατροί του δηµοσίου συστήµατος υγείας να δηλώνουν εγκαίρως, ήδη κατά την πρόσληψη, την όποια αντίρρηση συνείδησης, όσο και τη µεταστροφή της στάσης τους και τη µεταγενέστερη αλλαγή των πεποιθήσεών τους.

Ιδίως σε νησιά ή αποµονωµένες περιοχές, λόγω του περιορισµένου αριθµού παρόχων υπηρεσιών υγείας, έχει προταθεί να τηρείται και να επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήµατα κατάλογος των µελών των ιατρικών συλλόγων που έχουν ανάλογα προβλήµατα συνείδησης, ώστε να γνωρίζει κάθε γυναίκα σε ποιον γυναικολόγο πρέπει να απευθυνθεί, για να λάβει τις υπηρεσίες που επιθυµεί.

Παρόµοιος κατάλογος θα µπορούσε να τηρείται και στο Υπουργείο Υγείας, ώστε κατά το δυνατόν να αποφεύγεται η τοποθέτηση στο ίδιο δηµόσιο νοσοκοµείο περισσότερων ιατρών που ασκούν το δικαίωµα άρνησης για λόγους ηθικής συνείδησης και να µην παρακωλύεται έτσι η λειτουργία του.

Εξυπακούεται ότι ζητήµατα τήρησης εντός τέτοιου αρχείου θα πρέπει να αντιµετωπιστούν εγκαίρως σε συνεργασία µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα .

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία της εγκύου να προσφεύγει σε τεχνητή διακοπή κύησης (υπό τους όρους του άρθρου 304 παρ. 4 ΠΚ) και να απεµπολούνται πρακτικές που τη θέτουν υπό αίρεση ή αναζωπυρώνουν συζητήσεις περί της νοµιµότητάς της. Υπ’ αυτήν την έννοια, θα πρέπει η διαδικασία πρόσβασης των εγκύων σε τεχνητή διακοπή κύησης στα δηµόσια νοσοκοµεία κατά τις 12 πρώτες εβδοµάδες κύησης να κινείται εντός των προβλέψεων του νόµου και να µην εξαρτάται η άσκηση του δικαιώµατός τους από όρους ή διαδικασίες χωρίς νοµικό έρεισµα.

Πληροφορίες: ℡213 1306 712, 213 1306670, [email protected]

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Και ο άσωτος επιστρέφει.

Published

on

By

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αναφέρεται σε μία ακόμη παραβολή∙ την παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ. 15, 11-32). Ο πατέρας της παραβολής δέχεται τον υιό του που τον έχει εγκαταλείψει, έχει ζήσει με άσωτο τρόπο χρησιμοποιώντας την περιουσία του πατέρα και στο τέλος χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη επιστρέφει στον πατέρα. Πόση στεναχώρια βίωσε ο πατέρας τη στιγμή που ο υιός του, ζήτησε από τον ίδιο το μερίδιο που του αναλογεί για να φύγει στα ξένα;

Ο υιός της παραβολής αφού ξόδεψε τα πάντα, σκέφτηκε να επιστρέψει στον πατέρα του. Η επιστροφή εγείρει ερωτήματα. Αναζητά επιτακτικά ακραιφνείς απαντήσεις, απαντήσεις δεκτικές μιας εμβάθυνσης στο μυστήριο της οντολογικής μεταμόρφωσης του υιού. Γιατί γύρισε στον υιό ο πατέρας; Επειδή ξόδεψε όλη την περιουσία και δεν μπορούσε να ζήσει αλλιώς; Επειδή βρέθηκε στα δύσκολα; Επειδή απέκτησε συναίσθηση της ασωτίας του; Κι αν η συναίσθηση αυτή εμφορούταν από μία συναισθηματική έξαρση, έναν ακροβατικό συναισθηματικό παρορμητισμό; Η παραβολή μας βεβαιώνει για κάτι πολύ σημαντικό. ‘’Τότε συνήλθε στον εαυτό του’’ και επέστρεψε στον πατέρα του λέγοντας του ‘’αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου’’ (Λουκ. 15, 17-19).

Ας δούμε στον πατέρα τον Θεό Πατέρα και στον υιό τον κάθε άνθρωπο. Πόσες φορές μας ευεργετεί ο Θεός; Μας δίνει ευλογίες, τις οποίες δεν αξίζουμε. Δεχόμαστε τις ευεργεσίες. Όχι, όμως πάντοτε. Πώς ανταποκρίνεται ο άνθρωπος; Συνάπτει σχέση με τον Θεό; Αναγνωρίζει πως όλα όσα έχει, του τα έχει δωρίσει ο Θεός; Ο άνθρωπος πολλές φορές σηκώνεται και φεύγει από τη σχέση αυτή. Εγκαταλείπει τον Θεό. Άλλες φορές επιστρέφει, άλλες πάλι όχι. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος. Πολλές φορές καθίσταται αχάριστος απέναντι στον Θεό, απέναντι στους συνανθρώπους του. Κι ο Θεός; Πώς ενεργεί; Μήπως έχει πολλές επιλογές; Γνωρίζουμε πως στον Σταυρό δεν υπάρχει άνετη θέση. Αυτή είναι η στάση του Θεανθρώπου. Ελπίζει, υπομένει, ταπεινώνεται, συγχωρεί, έχει αμέτρητο έλεος και φιλανθρωπία άρρητη. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού Πατέρα.

Ο άνθρωπος δραπετεύει από την σχέση με τον Πατέρα. Πολλές φορές. Κι όταν επιστρέφει, πάντοτε ο Πατέρας τον δέχεται. Δεν θέτει όρια και κριτήρια ο Θεός. Το μοναδικό Του μέτρο, κριτήριο και προϋπόθεση είναι η αγάπη. Αυτές είναι οι ‘’αντοχές’’ του Θεού. Εκτός κι αν ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί ποτέ και εμμένει σε μία άρνηση του Θεού. Ακόμη και τότε δεν εκδικείται ο Θεός, δεν τιμωρεί όπως ακούγεται να λένε διάφορες φωνές εντός των τειχών της Εκκλησίας. Ας κρατήσουν την τιμωρία για τον εαυτό τους. Ο Θεός έχει άλλον τρόπο και βαδίζει άλλον δρόμο. Διαφορετικό από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, μακριά από την κοσμικότητα της κτίσης αυτής. Ο όσιος Μάξιμος Ομολογητής στα Κεφάλαια περί Αγάπης σημειώνει πως ‘’τόν δέ φαῦλον, δι᾿ ἀγαθότητα ἐλεεῖ, καί ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παιδεύων ἐπιστρέφει’’.

Βάζει δύσκολα στον Θεό ο άνθρωπος. Και παίζει με την σωτηρία του. Την εξωθεί στα άκρα. Δεν ξεκινάει από την αγάπη, αλλά ο ίδιος την ίδια στιγμή απαιτεί αγάπη, κάποιες φορές. Άλλοτε, έχει την αίσθηση πως πιστεύει πραγματικά με όσα κάνει και πως οι άλλοι φταίνε πάντα, ο πατέρας ή ο γιος ή ο διπλανός, αλλά ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς με σαφή λόγο ξεκαθαρίζει τα πράγματα∙ η πίστη ωφελεί, ένα κάποιος πολιτεύεται κατά συνείδηση και καθαρίζει τον εαυτό του μέσα από την εξομολόγηση και την μετάνοια. Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις τους γονείς σου στο γηροκομείο και να χαίρεσαι με όσα σου δώρισαν όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι σάρκα από τη σάρκα τους και αίμα από το αίμα τους. Ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους που σέβονται τους γονείς και διακονούν τους γονείς. Δεν μπορείς να ησυχάζεις μέσα σου την στιγμή που ο γιος σου ή η κόρη σου δεν μιλάνε μεταξύ τους ή εσύ με κάποιο παιδί. Ούτε όταν τα αδέλφια δεν θέλουν να δουν το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει ευλογία Θεού στην περίπτωση αυτή. Ο δρόμος της σωτηρίας είναι ο άλλος. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Αυτό λέει όλο το ευαγγέλιο. Παρατημένοι γονείς, μαλωμένα αδέλφια, μαλωμένοι γονείς με τα παιδιά και άλλα πολλά δυσάρεστα επιβεβαιώνουν την ασχήμια και το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο, απώλεσε την ωραιότητα, έκλαψε στις χαρές των άλλων και έστησε χορό στις δυστυχίες τους. Στην Εκκλησία υπάρχει μία όμορφη λέξη, ελκυστική, που γίνεται ελκυστικότερη και ένα ολάκερο βίωμα, μία ζωντανή εμπειρία, όταν εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι η λέξη μετάνοια. Ο άνθρωπος έγινε πολύ σκληρός, εχθρικός, ένας σκέτος μόνος. Δεν θα επιβιώσει έτσι. Θα βρίσκει παντού και πάντα αδιέξοδα. Δεν βλέπετε πόσο δυστυχισμένοι έγιναν οι χριστιανοί; Στην Ανάσταση πενθούν ακόμη. Μέσα στην ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν βήματα που οδηγούν στον Θεό. Υπάρχει η μετάνοια, η συγχωρητικότητα, το έλεος, η φιλανθρωπία, η σιωπή, ο πνευματικός. Υπάρχει και η επιστροφή. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από τέτοια πρόσωπα. Κι ο Θεός πάντα περιμένει την μετάνοια του ανθρώπου. Και μετά; Ε, στήνεται κι ένας πανηγυρικός χορός στους ουρανούς και ο άνθρωπος γεμίζει από Θεό.

 

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Κληρικός Ι.Μ Σταγών & Μετεώρων

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Published

on

By

Εντατικοί έλεγχοι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού

Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο διήμερο στη Λέσβο, τέσσερα (4) άτομα που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

 

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν κατά το τελευταίο διήμερο στη Λέσβο, τέσσερα (4) άτομα, που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (26-02-2021), στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι αρνήθηκαν να επιδείξουν απαιτούμενα για τη μετακίνησή τους έγγραφα και να συμμορφωθούν σε υποδείξεις των αστυνομικών, ενώ ακολούθως τους απώθησαν βίαια. Σε βάρος των συλληφθέντων βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους -300- ευρώ, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επίσης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-02-2021), συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε είχαν προβεί στη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην οικία τους, στην οποία συμμετείχαν οκτώ (8) ακόμη άτομα [-6- αλλοδαποί (-2- άνδρες και -4- γυναίκες) και -2- ημεδαπές]. Σε βάρος των συλληφθέντων, διοργανωτών της συνάθροισης, βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους -3.000- ευρώ, ενώ στους λοιπούς συμμετέχοντες, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους -300- ευρώ, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της δημόσιας υγείας, έχει δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της, για τη συστηματική διενέργεια ελέγχων σε δημόσιους χώρους, επιχειρήσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε οδικά δίκτυα, τόσο στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια.

Ο κίνδυνος του κορωνοϊού είναι υπαρκτός και απειλεί ευθέως το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας, ως εκ τούτου αποτελεί θέμα κοινωνικής συνείδησης και πρωτίστως ατομικής ευθύνης, να υψώσουμε τείχος προστασίας για εμάς, τις οικογένειές μας, τους συνανθρώπους μας.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή