7.8 C
Σάμος
08/02/2023
Δήμος

Ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις προς το Δήμο Δυτικής Σάμου

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης που παρέχει ο Δήμος Δυτικής Σάμου για τους πληγέντες από τον COVID–19, σας ανακοινώνουμε ότι τίθενται σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών ,μέχρι 100 δόσεις, προς το Δήμο Δυτικής Σάμου σύμφωνα με το Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/2020)όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/A/2021).

Η ρύθμιση αφορά συνοπτικά οφειλές προς τους Δήμους, που έχουν βεβαιωθεί από 15/02/2020 έως 30/06/2021και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.06.2021, και μπορεί να πραγματοποιηθεί με αίτηση το αργότερο έως τις 31/10/2021. Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Αναλυτικότερα:

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Δυνατότητα υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση έχουν, κατόπιν αίτησης, υπόχρεοι προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι οποίοι από οποιαδήποτε αιτία έχουν οφειλές:

α) που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 έως 30/06/2021, όπως και

β) οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως 11/06/2021, και οι οποίοι έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19.

γ) οφειλές ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης που διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο ή είναι σε ισχύ και προτιμούν να ενταχθούν στην καινούρια, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους δεν εμπίπτουν οφειλές των πληττόμενων, βάσει των προσδιορισθέντων ΚΑΔ στην υπ΄ αριθμ.18440/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.» (Β΄ 961/11.03.2021), οι οποίες

α) δημιουργήθηκαν σε προγενέστερα του 2020 έτη και δεν βεβαιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει ο νόμος, ήτοι από 15.2.2020 έως 30.6.2021 και

β) βεβαιώθηκαν πριν την 15η/2/2020 και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά το παρελθόν. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.474/54938/21.07.2021)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σε εφαρμογή της ανωτέρω πρόβλεψης εκδόθηκε η ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021, τεύχος Β’), σύμφωνα με την οποία, δικαιούχοι υπαγωγής στη εν λόγω ρύθμιση, καθίστανται οι εξής:

1) Οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα της ΚΥΑ

2) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

β) είναι άνεργοι

γ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. (παρ. 3 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. (παρ. 3 άρθρο 167 Ν. 4764/20)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1) Πρώτη δόση
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20). Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20)

2) Επόμενες δόσεις

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20)

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. (παρ. 4 άρθρο 167 Ν. 4764/20)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ρύθμιση της οφειλής του Ν. 4764/20 καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. (άρθρο 172 Ν. 4764/20)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1) Βεβαίωση ενεργών δραστηριοτήτων από το σύστημα taxisnet (περιπτ. 1),

2) Δήλωση ενίσχυσης των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ (περιπτ. 1, 2α, 2γ),

3) Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ (περιπτ. 2β),

4) Τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 τη μείωση μισθωμάτων (περιπτ. 2δ).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στέλνοντας email στο rithmisi.ddsamou@gmail.com

1) την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

2) επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά απόδειξης των δικαιούχων της νέας ρύθμισης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τονίζεται πως οι οφειλέτες που εντάσσονται στη νέα ρύθμιση μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις του μόνο ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 31/10/2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-12:00 στο τηλέφωνο 22733 50866.

Related posts

Δήμος Ανατ. Σάμου:Πρωτοβουλία αλληλεγγύης για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία

admin

Δήμος Δυτικής Σάμου: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας

admin

Κλειστές λόγω της κακοκαιρίας οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin

Επιστολή Δημάρχου Ανατ. Σάμου για την αντιπλημμυρική προστασία παραλιακών οικισμών Αγίου Κωνσταντίνου και Αυλακίων

admin

Σάμος: Κλειστά τα σχολεία Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

admin

O Δήμος Δυτικής Σάμου για την μηνυτήρια αναφορά

admin

Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στην περιοχή των Μυτιληνιών

admin

Σφοδρή κριτική της Λαϊκής Συσπείρωσης στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin