Connect with us

Σαμιακά

Ἐγκύκλιον Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου

Published

on

Ἐγκύκλιον Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν

κ.κ. Εὐσεβίου

(Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος 17/05/2020)

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά εὑρισκόμαστε καί πάλι ἐπί τό αὐτό, μετά ἀπό ἀποστέρηση δύο μηνῶν καί μάλιστα τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωγίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου καί ἐν Ἐφέσῳ ἀθλήσαντος. «Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί πάντα τά ἐντός μου τό ὄνομα, τό ἅγιον Αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΡΒ).

Καθ’ὅλη τήν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐπιβεβλημμένης μέν, ἀλλ’ ἀκούσιας λειτουργικῆς ἀποχῆς, μετρούσαμε τίς μέρες καί τίς ὧρες, ὡς νά λήξει τό ἰδιόμορφο αὐτό πνευματικό ἐπιτίμιο καί νά ξαναβρεθοῦμε ὁμοθυμαδόν μέσα στά ἐπίγεια σκηνώματα τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ, τούς Ἱερούς Ναούς μας καί νά προσφέρουμε τήν λατρεία μας πρός Αὐτόν «ἐν πνεύματι καί ἀληθεία», ὅπως μέ ἔμφαση τόνισε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος.

Ὡς ἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε, πώς ἡ Θεία Χάρη καθιστᾶ τόν κάθε Ναό ἀπό τήν στιγμή τοῦ ἐγκαινισμοῦ του καί μετά  Ἱερό καί Ἅγιο : «λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθῶν (ψυχῆς καί σώματος), καταφυγήν ἀσθενῶν, δαιμόνων φυγαδευτήριον», ὅπως ἀναφέρει ἡ σχετική εὐχή τῶν Ἐγκαινίων. Ἡ ἴδια εὐχή μάλιστα μᾶς διαβεβαιώνει, πώς ὁ Θεός θά ἔχει τά μάτια Του ἀνοιχτά πάνω στόν Ναό αὐτό, ἡμέρα καί νύχτα καί τά αὐτιά Του ἀκόμη γιά νά ἀκούει μέ προσοχή τήν δέηση, ὅσων μέ φόβο καί εὐλάβεια προσέρχονται σ’αὐτόν καί Τόν ἐπικαλοῦνται. Οἱ ἐκφράσεις αὐτές εἶναι μέν ἀνθρωπομορφικές, ἀλλά θέλουν νά μᾶς βοηθήσουν νά ἀντιληφθοῦμε, ὅτι Ἱεροί μας Ναοί εἶναι Θεοφρούρητοι καί Θεοσκέπαστοι καί πώς ἐπιβάλλεται νά προσερχώμαστε σ’ Αὐτούς γιά νά προσευχηθοῦμε στόν Θεό, νά λειτουργηθοῦμε καί νά συμμετάσχουμε στά Ἱερά Μυστήρια μέ κορυφαῖο τήν θεία Εὐχαριστία, χωρίς νά φοβόμαστε γιά τίποτε.

Σχετικῶς τώρα μέ τά μέτρα, τά ὁποῖα λαμβάνουμε προληπτικά γιά τήν περιφρούρηση τῆς ὑγείας μας καί τά ὁποῖα θά τηρηθοῦν ἀπαρεγκλίτως, σύμφωνα μέ τίς κείμενες Ὑπουργικές ἀποφάσεις, ἀλλά καί τίς ἐντολές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, αὐτά ἀποτελοῦν κυρίως τό μέτρο τῆς οἰκονομίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς ἀγάπης μας πρός τούς ἀσθενέστερους στήν πίστη Ἀδελφούς μας, ὥστε νά μήν ἀποκλεισθοῦν ἐξαιτίας τοῦ φόβου, ἀπό τήν προσέλευσή τους στούς Ναούς καί τήν θεία Κοινωνία. Ἄς μήν ξεχνᾶμε δέ, πώς κι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι κάποιες φορές ταλαντεύθηκαν στήν πίστη τους καί μάλιστα μέ παρρησία ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό νά τούς προσθέσει πίστη (βλ. Λουκ. ιζ 5).

Στήν δύσκολη αὐτή ἱστορική καμπή, φαίνεται πώς ἔχουμε ἀνάγκη, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά συμμετάσχουμε στή θεία Λειτουργία, γιά νά μεταλάβουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί νά λάβουμε χάρη καί ἔλεος, ζωή καί σωτηρία, ὅπως ὁμολογοῦμε στίς εὐχές τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σπουδαιότερη καί τελειότερη λατρευτική ἐκδήλωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό μας. Ἡ αἱματηρή θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία τελέσθηκε ἅπαξ καί διά παντός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, τελεῖται ἀναιμάκτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, κατά τό πρότυπο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, γιά νά ἔχουμε ζωηρή τήν ἀνάμνηση τῆς Θεανθρώπινης Παρουσίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καθώς Ἐκεῖνος μᾶς εἶπε: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ 19).

Ἐμεῖς λοιπόν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀκολουθώντας τήν δισχιλιετῆ παράδοση τῆς μαρτυρικῆς μας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διδαχθήκαμε νά κοινωνοῦμε, γιατί ἔχουμε ἀνάγκη νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό. Δέν κοινωνοῦμε οὔτε γιά τό καλό, οὔτε γιά τό ἔθιμο. Γι’ αὐτό καί κοινωνοῦμε συχνά. Οὔτε ἡ θεία κοινωνία εἶναι βραβεῖο, ἐπειδή νηστεύσαμε ἤ ἐξομολογηθήκαμε. Ἡ προετοιμασία μας αὐτή εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά ἡ θεία Κοινωνία εἶναι τό ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας, τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας, ὅπως λέει ὀ Ἴδιος ὁ Χριστός: «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. στ 54). Δυστυχῶς ὅμως ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό αὐτήν τήν σύγχρονη ἀκαταστασία, ἡ Θεία Κοινωνία παραμένει ὁ μεγάλος καί ἀγνοημένος θησαυρός.

Μέ βάση ὅμως τήν πίστη μας, ἀλλά καί τήν ἱερά παράδοση δύο χιλιάδων χρόνων, ἄς σκεφθοῦμε: Ὁ Θεός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς δώσει ζωή καί ὄχι θάνατο. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν κοινωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ νά ἀρρωστήσουμε; Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι Μυστήριο, εἶναι θαῦμα καί ὅπως ὅλα τα θαύματα, δέν ἐξηγεῖται λογικά, γιατί ὑπερβαίνει τίς δυνατότητες τῆς λογικῆς. Τα ἱερά Μυστήρια δέν εἶναι παράλογα, ἀλλά ὑπέρλογα, ὅπως λέμε μέ τήν θεολογική ὁρολογία. Ἡ ἕνωση μέ τόν Χριστό μᾶς καθιστᾶ μετόχους τῆς Θεότητας κατά χάριν, ὑγιεῖς στήν ψυχή καί τό σῶμα, ἐπισφραγίζει τόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί μᾶς ἐξασφαλίζει τήν αἰώνια ζωή.

Ἐκτός τούτου, ὅσοι φλυαροῦν ἐναντίον τῆς θείας Κοινωνίας, ὅπως μποροῦμε νά καταλάβουμε ἀπό τά λεγόμενά τους, οὔτε γνώρισαν, οὔτε γεύθηκαν ποτέ πραγματικά τό Μυστήριον. Κυρίως ὅμως ποτέ κανείς ἀπό αὐτούς δέν ἀπέδειξε, πώς ἡ θεία Κοινωνία μεταδίδει ἀσθένειες. Καί τοῦτο ἀφ’ ᾗς στιγμῆς μάλιστα τόσο ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν, ὅσο καί πολλοί ἰατροί μέ ἐπιστημονικές ἀνακοινώσεις τους ἀποκλείουν κάθε πιθανότητα μετάδοσης ἀσθένειας ἀπό τήν θεία Κοινωνία. Ἐμεῖς βέβαια δέν ἔχουμε ἀνάγκη τέτοιων ἀνακοινώσεων, διότι ἀπό τήν βιωματική ἐμπειρία μας ἀνά τούς αἰῶνες, γνωρίζουμε, ὅτι ποτέ κανείς, οὔτε Κληρικός, οὔτε Λαϊκός δέν ἀρρώστησε ἀπό τήν θεία Κοινωνία, οὔτε ἀκόμη κάποιος Ἱερεύς, ἀπό αὐτούς πού διακονοῦν σέ Νοσοκομεῖα Λοιμωδῶν Νόσων, Σανατορίων, Λεπροκομείων κλπ., δεδομένου, ὅτι στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἱερουργός καταλύει (καταναλώνει) τήν θεία Κοινωνία, πού περίσσευσε.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μας μερίμνης καί τῆς εὐθύνης μας γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη, σᾶς καλῶ νά κλείσετε τά αὐτιά σας στίς σύγχρονες σειρῆνες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖες μέ βλάσφημο τρόπο καί ἐντελῶς ἀπροκάλυπτα, καταφέρονται μέ τά λόγια τους καί τά ἔργα τους ἐναντίον τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ καί κυρίως ἐναντίον ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δυστυχῶς μέ τό πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς ὑγείας.

Σᾶς καλῶ νά δώσετε δυναμικά τό «παρών» στήν ἐπιτέλεση τῆς θείας Λατρείας, ἐκκλησιαζόμενοι καί συμπροσευχόμενοι στούς Ἱερούς μας Ναούς καί κοινωνώντας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τηρουμένων βεβαίως τῶν προληπτικῶν μέτρων καί τῆς σχετικῆς μας προετοιμασίας. Ἄς γνωρίζουμε δέ, ὅτι ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἐξῆς, ἡ συμμετοχή μας στή θεία Κοινωνία θά εἶναι ὄχι μόνον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον, ἀλλά καί εἰς ὁμολογίαν πίστεως καί ἀγάπης πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν. Ἀμήν.

 

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ἀγάπης καί εὐχῶν

 

 

†Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Comments

comments

Σαμιακά

Απολογισμός δράσης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου

Published

on

By

Μία σύντομη καταγραφή των πεπραγμένων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής   Δήμου Δυτικής Σάμου δημοσιεύεται από τους Προέδρους αυτών,με σκοπό την ενημέρωση για το τι έχουν  πραγματοποιηθεί για το διάστημα από την αρχή έως το τέλος του 2020.

Σε μια ποικίλα δύσκολη και  απαιτητική χρονιά, όπου οι υγειονομικές συνθήκες δυσκόλεψαν το εκπαιδευτικό έργο των μαθητικών μας κοινοτήτων, οι ανάγκες για την επιπλέον στήριξη των μονάδων μας ήταν πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

Μέσα στις αντιξοότητες τις πανδημίας , το δύσκολο σκηνικό, επιβάρυνε ο σεισμός της 30ης Οκτώβρη, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Για τους παραπάνω λόγους και με κύριο μέλημα μας την διευκόλυνση των μαθητών αλλά και των δασκάλων, η Α΄ βάθμια  Σχολική Επιτροπή του  Δήμου Δυτικής Σάμου  με Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο κα. Αγγελική Γαλανού, προέβη στα κάτωθι:

Θέρμανση :

Προμήθεια και τοποθέτηση 2 κλιματιστικών για το 2ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 2 θερμαντικών σωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κουμαιίκων

Υλικοτεχνικός  Εξοπλισμός :

Προμήθεια πολυμηχανήματος στο Νηπιαγωγείο Μαραθοκάμπου

Προμήθεια 1  σταθερού υπολογιστή και 1 φωτοτυπικού στο Δημοτικό Σχολείο Κουμαιίκων

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο 3ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 1  σταθερού υπολογιστή και 1 πολυμηχανήματος στο 1ο Δημοτικό Καρλοβάσου  « Πορφυριάδα»

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο Δημοτικό Όρμου Καρλοβάσου

Προμήθεια 54 tablet, τα οποία διανεμήθηκαν σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου Δυτικής ανάλογα με  καταγεγραμμένες ανάγκες που είχαν σημειωθεί από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Σάμου.

 

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του  Δήμου Δυτικής Σάμου με Πρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυπραίου, προέβη στα κάτωθι:

Υλικοτεχνικός  Εξοπλισμός :

Προμήθεια οκτώ υπολογιστών-laptop για το ΕΠΑΛ Καρλοβασίου για την διευκόλυνση διεξαγωγής των μαθημάτων και των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Προμήθεια ενός μηχανήματος παραγωγής ζυμαρικών στα πλαίσια ενός προγράμματος για τη διευκόλυνση των εργαστηρίων.

Και να ενημερώσουμε ότι αντίστοιχη προμήθεια υπολογιστών έχει προγραμματιστεί για το έτος 2021 και τις υπόλοιπες Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γνωρίζοντας ότι αυτά και μόνο δεν επαρκούν, καταβάλλεται προσπάθεια και καθημερινός αγώνας ώστε  να συνεργαζόμαστε με τους Διευθυντές  των σχολείων και όσο μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα προβλήματα και στις ανάγκες τους.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Published

on

By

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), πρόκειται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα 22 Μαρτίου – 22 Ιουνίου 2021, ευρεία Απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας. Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρόνια με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Σκοπός της Απογραφής Γ-Κ είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:

α) τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διαχείριση και τη διάρθρωσή τους (είδη καλλιεργειών και εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις πρακτικές καλλιέργειας και τις πρακτικές στέγασης των ζώων καθώς και διάφορα περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. χρήση λιπασμάτων, διαχείριση της κοπριάς),

γ) τις λοιπές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, όπως άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμμετοχή της σε μέτρα στήριξης αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.,

δ) την απασχόληση σε αυτές,

ε) το γεωχωρικό εντοπισμό της εκμετάλλευσης.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξυπηρετούν εθνικές και Ενωσιακές ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ, FAO).

Συγκεκριμένα η Απογραφή:

α) συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τον καθορισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη,

β) συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,

γ) αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε όλους τους τομείς που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτόν,

δ) συμβάλλει στη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη,

ε) συντελεί στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού

στ) αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου, που είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών ερευνών στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας και

ζ) αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση περιβαλλοντικών και περιφερειακών δεικτών για την ανάπτυξη της αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η Aπογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

 

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής

Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (Covid-19), απαιτήθηκε ειδικός σχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην υγειονομική προστασία του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά/ κοινοτικά καταστήματα, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω web εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα στοιχεία της Απογραφής Γ-Κ καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

 

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών

Published

on

By

Την Τετάρτη 21/04/2021 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών με ωράριο 15:00μμ-18:00μμ. Η ανάγκη για αίμα δεν σταματά ποτέ!

Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται αυτό το πολύτιμο για την ζωή αγαθό, το Αίμα.

Σας περιμένουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, για να δώσουμε  ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε.

Δώσε αίμα χάρισε ζώη!!

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για το Covid-19.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Σαμιακά4 ώρες ago

Απολογισμός δράσης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου

COVID-194 ώρες ago

Ένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στη Σάμο

Σαμιακά9 ώρες ago

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Δήμος10 ώρες ago

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατ. Σάμου για την ανακοίνωση του ΤΕΕ

Σαμιακά11 ώρες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών

Σαμιακά12 ώρες ago

Βραβείο στο Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου – Παράσταση «Ζωή απ’ τη ζωή μου»

Δήμος12 ώρες ago

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ανατολικής Σάμου για το βιολογικό

Σαμιακά14 ώρες ago

Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου: 181 tablet διανεμήθηκαν σε μαθητές της Σάμου

Σαμιακά1 ημέρα ago

Τίμησαν τη μνήμη του αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Καπετάν Κωνσταντή Λαχανά

Σαμιακά1 ημέρα ago

Πιθανές λασποβροχές τη Δευτέρα-Αίθριος καιρός από Τρίτη

COVID-192 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων στο ΚΥΤ στη θέση Ζερβού

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά3 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή