Connect with us

Πολιτικά

Η ΝΕ-ΣΥΡΙΖΑ Σάμου για την επίσκεψη του Κώστα Φωτάκη

Published

on

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 θα παρευρεθεί στο νησί μας ο  Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την ανάγκη μετασχηματισμού της οικονομίας μας και επαφής με τον Σαμιακό λαό, θα  αναπτύξει σε ομιλία του (Ξενοδοχείο ΣΑΜΟΣ & ώρα 19:30)  σχετικά με το θέμα της έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας και οικονομία της γνώσης. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική, διότι θα αποτυπωθούν θέσεις και απόψεις από τον πλέον εξειδικευμένο επιστήμονα.  Μας αφορά όλους !

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική  κοινωνία: κρίση στην οικονομία, ανεργία μεταξύ των νέων ανθρώπων, χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Η απάντηση σε αυτές τι προκλήσεις περνάει μέσα από την ανάγκη μετασχηματισμού της οικονομίας μας σε μια σύγχρονη οικονομία της γνώσης.

οικονομία της γνώσης σημαίνει ότι οι κλασικοί παραγωγικοί συντελεστές (γη, κεφάλαιο, εργασία) έχουν πια μικρότερη αξία στην παραγωγή και τη δημιουργία κερδών σε σχέση με του άυλους συντελεστές (πληροφορία, γνώση, ειδικότητες, δηλαδή συνοπτικά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Όσο περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες και γνώσεις παράγουν οι κοινωνίες, τόσο πιο πλούσιες, παραγωγικές και ανταγωνιστικές γίνονται. Η άνοδος τη οικονομίας της γνώσης η οποία βασίζεται περισσότερο στην παραγωγή και διαχείριση δεδομένων κα πληροφοριών από ότι στην παραγωγή αντικειμένων, φαίνεται από τη δημιουργία εταιριών όπως η «Google» και με την αλλαγή του είδους της εργασίας των ανθρώπων. Η ικανότητα των ατόμων και των χωρών να επωφεληθούν από την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης εξαρτάται κυρίως από το εργατικό δυναμικό και συγκεκριμένα την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητές του.

Η οικονομία της γνώσης προσφέρει στις μικρές παγκοσμιοποιημένες πλέον οικονομίες, όπως είναι η Ελλάδα, στέρεες βάσεις για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας. Η γνώση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας και κατ’ επέκταση των σύγχρονων μορφών καπιταλιστικής συσσώρευσης. Ειδικότερα η γνώση που απορρέει από την επιστημονική έρευνα και η καινοτομία που βασίζεται σε αυτή συχνά οδηγούν σε προϊόντα και υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και αποτελούν τον πυρήνα της Οικονομίας της Γνώσης.

Όσον αφορά την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπάρχουν δύο καίρια στοιχεία που, σε μεγάλο βαθμό, τη χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια: η μέσης ή χαμηλής έντασης γνώση του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, και το κατά μέσον όρο χαμηλό μισθολογικό κόστος. Η ανάκτηση του αναπτυξιακού δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας μέσω της περαιτέρω συμπίεσης των μισθών, δηλαδή η επιδείνωση της φτωχοποίησης, δεν αποτελεί λύση ούτε είναι αποδεκτή ιδεολογικά και πολιτικά.

Στις συνθήκες κρίσης που επικρατούν και της επικείμενης ανάκαμψης, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού των ερευνητών όσο και των βασικών υποδομών. Η πιο σημαντική παρακαταθήκη για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι οι άνθρωποι: το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, κυρίως οι νέοι επιστήμονες και ερευνητές που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας ανάκαμψης. Όμως, η υποτίμηση της εργασίας, η ανεργία και κυρίως η έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας, που εντάθηκαν την περίοδο της κρίσης, έχουν οξύνει το φαινόμενο της μονόπλευρης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain), αλλά και την ετεροαπασχόλησή τους σε εργασίες χαμηλής εξειδίκευσης (brain waste). Η υποκατάσταση της μονόπλευρης φυγής στο εξωτερικό από μία ισόρροπη κινητικότητα επιστημόνων αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη Οικονομίας της Γνώσης με αξιώσεις.

Η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας (startups) με τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του οικονομικού περιβάλλοντος που οφείλονται στην οικονομική κρίση, μέσω του σχήματος επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων χωρίς στρεβλώσεις και με τρόπο ομαλό, που προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα, σε αντιδιαστολή με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος.

Η προετοιμασία αντιμετώπισης αυτού του νέου περιβάλλοντος είναι αναγκαία για τη μελλοντική θέση της χώρας. Αντίθετα μια τεχνοφοβική προσέγγιση θα αδυνατούσε να συλλάβει τις επερχόμενες εξελίξεις και διαρκώς θα απομονωνόταν από τα αναδυόμενα στον μελλοντικό κόσμο καινοφανή υποκείμενα. Οι παραπάνω δράσεις λαμβάνουν υπόψη και τις καίριες επιδράσεις στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον που η τέταρτη βιομηχανική «επανάσταση» μπορεί να φέρει για να καταστήσουν τη χώρα παίκτη, παρεμβατικό ει δυνατόν, και όχι αδύναμο παρακολουθητή των εξελίξεων.

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης

Ο Κώστας Φωτάκης ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας τον Ιανουάριο του 2015. Από το 2011 ήταν Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013). Είναι Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, εκτέλεσε χρέη Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων από τον Ιούλιο του2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Από το 1990, διευθύνει την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Λέιζερ που λειτουργεί στο ΙΤΕ και περιλαμβάνει 26 επιλεγμένα Εργαστήρια Λέιζερ από χώρες-μέλη της ΕΕ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1994-97) και μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστημονικής πολιτικής όπως το EuropeanStrategyForumforResearchInfrastructures (ESFRI). Από το 2010 συμμετέχει στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (highlevelgroupofexperts) που αξιολογεί συνολικά το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία και διαμορφώνει τις προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020. Επίσης είναι Πρόεδρος στη Συμβουλευτική Ομάδα (AdvisoryGroup) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές και έχει προεδρεύσει στην Ομάδα Ειδικών (ExpertsGroup) για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της Φωτονικής (Photonics) και Φασματοσκοπίας Λέιζερ, με έμφαση στις εφαρμογές Λέιζερ για την κατεργασία και διάγνωση υλικών. Έχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 7000 αναφορές, κυρίως στον τομέα της Φωτονικής και σχετικών εφαρμογών. Είναι εκδότης ή μετέχει στην εκδοτική ομάδα διαφόρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και είναι συ-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσάρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας.

Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» (“LeadershipAward”) της Αμερικανικής Εταιρείας Οπτικής (OpticalSocietyofAmerica – OSA) «..για δεκαετή ηγετικό ρόλο, και προσωπική ερευνητική συμβολή στον τομέα των εφαρμογών λέιζερ στη συντήρηση έργων τέχνης και για τον ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση της επιστημονικής αριστείας στα προγράμματα επιστήμης των λέιζερ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ». Το 2005-6 επελέγη ως SpringerProfessor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ. Έχει επίσης εκλεγεί ως ισόβιο μέλος και Fellow της OSA και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οπτικής (EuropeanOpticalSociety – EOS). Το 2010 έγινε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας.

Comments

comments

Πολιτικά

Παρουσία απο την Σάμο στην ημερίδα της ΝΔ για τη χάραξη πολιτικής για την κρουαζιέρα

Published

on

By

Ο Τομέας Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Κρουαζιέρα – Θαλάσσιος Τουρισμός – Λιμενική Πολιτική: Προτάσεις για την επόμενη μέρα” στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στον Πειραιά, με συμμετοχή φορέων του τουρισμού και της κρουαζιέρας.

Εναρκτήριες ομιλίες πραγματοποίησαν οι κ.κ. Λευτέρης Αυγενάκης, γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Πλακιωτάκης, πρώην πρόεδρος ΝΔ, τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΔ και βουλευτής Λασιθίου, Ανδρέας Ποταμιάνος, επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων, ενώ χαιρετισμοί απηύθυναν οι βουλευτές κ. Γιάννης Τραγάκης, βουλευτής Β’ Πειραιά και κ. Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής Α’ Πειραιά.
Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του κόμματος και πρ. υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση, υπάρχει κάμψη της κρουαζιέρας τα τρία τελευταία χρόνια. Το 2016 η χρονιά “σώθηκε”, αλλά το 2017 υπήρξε μεγάλη πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (-20%), καθώς από 4.307 κρουαζιερόπλοια το 2016, φτάσαμε τα 3.415 το 2017. Κατά συνέπεια, υπήρξε πτώση κατά 11% στον αριθμό των επιβατών και στα έσοδα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν απο την Σάμο , το μέλος του τομέα τουρισμού της ΝΔ κ. Νίκος Κατρακάζος και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου κ. Ελισσαίος Μαυρατζώτης. 

Comments

comments

Continue Reading

Πολιτικά

Στο σημείο που απέδρασαν οι 8 αντάρτες της Ικαρίας

Published

on

By

Με επιτυχία και συμμετοχή μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Τ.Σ. Ικαρίας της ΚΝΕ  στο Καρκινάγρι την Κυριακή 17.6, με επίσκεψη –με καΐκι- στο σημείο (θέση «Κουρελός») απ’ όπου απέδρασε η ομάδα των 8 ηρωικών ανταρτών του Δ.Σ.Ε. τον Ιούλη του 1955. Οι αντάρτες ήταν οι: Γκότζιος Χαράλαμπος, Καλαμπόγιας Αντώνης, Λίτσας Κώστας, Μαυρίκης Φίλιππος, Μπάφας Μήτσος, Παπαγεωργάκης Στεφανής, Τσαμπής Στρατής και Τσερμέγγας Γιάννης.

Η ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης ήταν η παρουσία του  συντρόφου Νίκου  Μοσχοβάκη, ο μοναδικός σήμερα επιζών εκείνου του εγχειρήματος, ο οποίος τότε ήταν νεαρό μέλος του πληρώματος του καϊκιού που συνόδευσε τους αντάρτες από την Ικαρία προς τον Αυλώνα Αλβανίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής αλλά και στην συγκέντρωση μετά στο Καρκινάγρι, εξιστόρησε με κάθε λεπτομέρεια τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της απόδρασης, τις δυσκολίες και την 7ημερη διάρκεια του ταξιδιού, την αγωνία για την επιτυχία του. Τονίστηκε η υλική και ηθική υποστήριξη που είχαν από τους ντόπιους, παρ’ όλη την κρατική τρομοκρατία της αστικής τάξης που προχωρούσε σε συλλήψεις, βασανισμούς, πλιάτσικο περιουσιών αλλά και με δελεαστικές  επικηρύξεις για του διωκόμενους. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε: «Είκοσι εκατομ. για τον καταδότη, τριάντα για τον φονιά. Ο φονιάς θα έπαιρνε τα περισσότερα γιατί θα κινδύνευε την ώρα που θα εκτελούσε το «εθνικό του καθήκον», αποκεφαλίζοντας «τους εχθρούς της πατρίδας»…

Στις ομιλίες της Γεωργίας Λαρδά, γραμματέα του Τ.Σ.Ικαρίας και του Μάριου Τσαντίρη, γραμματέα της ΚΟΒ Ραχών, ειπώθηκαν μεταξύ άλλων:

« Χαιρετίζουμε όλους εσάς που περπατάτε στα ανυπόταχτα μονοπάτια των ηρώων του λαού μας, του ΚΚΕ. Εδώ στο Καρκινάγρι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τιμάει τους ήρωες τους κόμματος μας και της επαναστατικής πάλης. Τιμάμε τους ζώντες (ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες) που πορεύονται για 10ετίες μέσα στους αγώνες του λαού μας για τα καθημερινά προβλήματα για το νέο προοδευτικό μέλλον της ανθρωπότητας, το σοσιαλισμό και παλεύουν πλάι στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Τιμούμε τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές και αγωνίστριες που πολλοί από αυτούς σε αυτά τα μέρη είχαν τη δική τους συμβολή στην πάλη για μια άλλη κοινωνία. Θεωρούμε ότι ο αγώνας τους είναι πηγή έμπνευσης και γνώσης ιδιαίτερα για εμάς τους νεότερους και πηγή πολύτιμων συμπερασμάτων για της οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης σήμερα, που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο αναγκαία και επιτακτική…

… Ηρωικές σελίδες έχουν γραφτεί για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ικαρίας. Τροφοδότησε με έμψυχο δυναμικό και τον Δ.Σ.Σάμου που είχε πρωτοκαπετάνιους τους τιμημένους νεκρούς Γιάννη Μαλαγάρη, στρατιωτικό διοικητή και τον συμπατριώτη μας Γιάννη Σαλλά πολιτικό επίτροποΗ Ικαριά σε αυτές τις συνθήκες στάθηκε σαν μάνα και αγκάλιασε πάλι τα ανταρτοπαίδια της. Επάξια λοιπόν φέρει τον τίτλο Κόκκινος Βράχος

…Το μόνο όπλο που διέθεταν οι 8 αγωνιστές ήταν η πίστη στο λαό και στο Κόμμα. Ο λαός μας τους παράνομους αγωνιστές τους θεωρεί δικούς του, είναι παιδιά του. Κανείς δεν χαίρεται για το φευγιό. Η ζωή του παράνομου αγωνιστή έχει πολλές δυσκολίες. Πίκρες, δοκιμασίες σκληρές. Μα έχει και τις όμορφες πλευρές της. Και η πιο όμορφη από όλες είναι η ψυχική ανακούφιση που σε πλημμυρίζει σαν σκέφτεσαι πως όλα αυτά που αντιμετωπίζεις τα περνάς μόνο και μόνο για το λαό, που σε ανάθρεψε και του ανήκεις. Για την οριστική νίκη του λαού. Την εργατική – λαϊκή εξουσία που θα εξασφαλίσει την ευημερία και την πραγματική ειρήνη για το λαό, να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών

ΖΗΤΩ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΚΕ  ΖΗΤΩ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΕ ».

 Τέλος έγινε αναφορά στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ στην Ικαρία για τον μήνα Ιούνιο, με τίτλο: « Στο Μαύρο τους !!Απαντάμε: Κόκκινο! Θα νικήσουμε »

Συγκεκριμένα:

  • 6ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου κατά των Ναρκωτικών, με συμμετοχή αθλητικών σωματείων, Τρίτη 26.6 και Τετάρτη 27.6,στο γήπεδο Ευδήλου, από ώρα 18:00
  • Σύσκεψη-συζήτηση για τις θέσεις του ΚΚΕ ενάντια στα ναρκωτικά στο Χριστό Ραχών στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, Τετάρτη 27.6, ώρα 20:30.
  • Εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Κηρύκου, Πέμπτη 28.6,ώρα 20:30.
  • Εκδήλωση στην πλατεία Ευδήλου, Παρασκευή 6, ώρα 20:30.

Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα υπάρχουν:

Δραστηριότητες για παιδιά, παιχνίδι ερωτήσεων, παράσταση καραγκιόζη: «Ο Καραγκιόζης Στρατηγικός Επενδυτής» και θα μιλήσει η Λούλα Καρατζά, υπεύθυνη του τμήματος κατά των ναρκωτικών της ΚΕ του ΚΚΕ.

Comments

comments

Continue Reading

Πολιτικά

Η ΔΗΜ.ΤΟ Δυτικής Σάμου για το Μακεδονικό ζήτημα

Published

on

By

Τις τελευταίες μέρες  βιώνουμε καταστάσεις εθνικού διχασμού και έντασης. Η  Ελληνική κυβέρνηση με τους άστοχους χειρισμούς  στο Μακεδονικό ζήτημα ,δίνει γη και ύδωρ στους Σκοπιανούς,  χαρίζοντας κληρονομιά 3000 ετών. Η λεγομένη συμφωνία είναι ντροπιαστική, υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας μας, τόσο σε ενδεχόμενες εδαφικές  απαιτήσεις, όσο σε θέματα εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός  εγγυητής της ενότητας του κράτους και  της εθνικής μας ταυτότητας. Ο Σύριζα μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο ,τους  ΑΝΕΛ ήρθαν για να διχάσουν και να αφαιρέσουν κυριαρχικά μας δικαιώματα ,στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ήρθε η ώρα να φύγουν.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017