Connect with us

Πολιτικά

Οι πρόεδροι ΝΟΔΕ της ΝΔ του Βορείου Αιγαίου για τον ΦΠΑ

Published

on

Το θέμα του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, θίγεται με κοινή επιστολή των προέδρων ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας των νησιών του Βορείου Αιγαίου :

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να αναφερθούμε στην υποχρέωση της πολιτείας να αντιμετωπίζει με συγκεκριμένο σχεδιασμό, τις συνέπειες της γεωγραφικής και μορφολογικής ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου και με σκοπό την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την υποχρέωση αυτή έχουν αναγνωρίσει με τον όρο «νησιωτικότητα», τόσον η Ελληνική πολιτεία στο ίδιο της το Σύνταγμα[1], όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία καθιερώνει την αρχή της “εδαφικής συνοχής”, αναφέρεται ρητά σε δυο άρθρα της:

 

  • Article 170 (ex 154) on Trans-European networks, which stresses that “[the Community] shall takeΣτο άρθρο 170 (πρώην 154 Συνθήκης Νίκαιας) για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τονίζεται ότι «η Κοινότητα θα λάβει account in particular of the need to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions ofυπόψη της, ιδιαιτέρως την ανάγκη σύνδεσης των νησιωτικών, ηπειρωτικών και περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές τηςthe Community”;».

 

  • Article 174 (ex 158), which states that “In order to promote its overall harmonious development, theΣτο άρθρο 174 (πρώην 158 Συνθήκης Νίκαιας), τονίζεται ότι «η Κοινότητα, προκειμένου να προωθήσει την αρμονική ανάπτυξη της,…. θα πρέπει να επιδιώξει τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions”.ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και την υπανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών». In that framework,Ττ

Το ίδιο άρθρο υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ορισμένους τύπους περιφερειών, μεταξύ των οποίων those that “suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps” such as island regions,εκείνες που «πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα», όπως οι βορειότερες περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές, και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Οι διατάξεις αυτές επιβεβαιώνουν το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών να επωφελούνται κατά τρόπο ισότιμο από τις βασικές freedoms set out in the Treaty and implemented through the Community’s policies; bearing in mind the factελευθερίες που καθορίζονται στη Συνθήκη και εφαρμόζονται μέσω των Κοινοτικών Πολιτικών, αναγνωρίζοντας ότι  η άσκηση του δικαιώματος αυτού influenced to a large extent by the geographic or demographic characteristics of these territories.επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα γεωγραφικά ή δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών εδαφών.

Στο πνεύμα αυτό για τα τρία νησιωτικά Κ3 Member States with an island configuration (Malta, Cyprus, as well as the island of IrelandΚΚ

 

Κράτη-Μέλη (Μάλτα, Κύπρος, Ιρλανδία including the Irish Republic and Northern Ireland) ;συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας), τα εικοσιτέσσερα ▪νησιά και αρχιπελάγη που έχουν νομικό καθεστώς Περιφέρειας αλλά ▪και τα Thousands of inshore islands, generally of small or very small size, which have an administrativeχιλιάδες παράκτια νησιά, έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις είτε μέσα within the national constitution, or within the structure of national government or parliament.στο πλαίσιο των Εθνικών Συνταγμάτων, είτε εντός της δομής των Εθνικών Κυβερνήσεων ή Κοινοβουλίων, είτε μέσα από την υπογραφή Συνθηκών.

Περιττό να αναφερθούμε στις εκατοντάδες διακηρύξεις, ψηφίσματα και αναφορές σε επίπεδο φορέων και θεσμικών οργάνων, που δηλώνουν τη βούληση της Ε.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

Ειδικά στην χώρα μας, η νησιωτικότητα πρέπει να υπηρετείται επί της ουσίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών μας δεν είναι δυνατόν να  αγνοούνται, δεδομένου ότι σχετίζονται με ένα πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων, που αποδεδειγμένα επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους.

Τα νησιά μας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ενός Νησιωτικού Ισοδύναμου με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξή τους. Είναι βέβαιο ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός εναλλακτικού καθεστώτος πρόσβασης των νησιών στην πραγματική αγορά και να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αστείο να προτείνεται η κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώς ενός εκ των βασικότερων και ουσιαστικότερων συστατικών του Νησιωτικού Ισοδύναμου.

Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. δεν είναι ούτε προνόμιο, ούτε χαριστική ρύθμιση. Είναι ένα ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο για το αυξημένο – λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας – κόστος διαβίωσης για κάθε κάτοικο και λειτουργίας των επιχειρήσεων, για κάθε επιχειρηματία. Είναι κίνητρο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, κίνητρο για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά και να μη μετατραπούν αρχικώς σε νησιά γερόντων και αργότερα σε έρημες βραχονησίδες.

Η παράταξή μας είναι αυτή που αναγνώρισε για πρώτη φορά τις ιδιαιτερότητες τις νησιωτικής Ελλάδας, θεσμοθετώντας το ν. 2093/92 (ΦΕΚ 181 Α΄- 25.11.1992) για την εφαρμογή μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου[1]. . Στο ίδιο πλαίσιο, η δική μας Κυβέρνηση, με το άρθρο 32 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102), θεσμοθέτησε τη «ρήτρα νησιωτικότητας» για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών, τυχόν οριζόντιες διατάξεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των νησιωτών, και κατάφερε με κόστος πολιτικό και διοικητικό, και παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις των δανειστών, να διατηρήσει το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά μας. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να επιτρέψει την απώλεια αυτού του δικαιώματος. Δεν θα συνδράμουμε στο έγκλημα που διαπράττεται σε βάρος της νησιωτικής ανάπτυξης και οικονομίας και αντίθετα με τις Συνθήκες, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που η ίδια η ΕΕ έχει θεσπίσει. Δεν αποτελεί άλλοθι για εμάς η υπογραφή Τσίπρα στο νέο μνημόνιο και στα νέα μέτρα.

 

Ως παράταξη, θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και θα εξασφαλίσουμε την προοπτική των αντικειμενικώς μειονεκτούντων πολιτών. Θα παλέψουμε για τη σύμμετρη ανάπτυξη όλων των Ελληνικών Εδαφών η οποία στην προκειμένη περίπτωση δύναται να επιτευχθεί μέσω της αποκατάστασης των δυσμενών συνθηκών που διαμορφώνονται στα νησιά μας.

 

Ευστράτιος Καραγεωργίου.  Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Λέσβου.

Πρόδρομος Γ.Μανωλάκης. Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Χίου.

Παπαγεωργίου Πάρης. Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Σάμου.

Χριστοφιδέλης Ευάγγελος Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Λήμνου

 

 

Share this post:

Comments

comments

Πολιτικά

Παρέμβαση Βουλευτή Σάμου για τους δασικούς χάρτες

Published

on

By

Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών προκύπτει μεγάλο αντικειμενικά πρόβλημα στο Νομό Σάμου, έγινε παρέμβαση από τον Βουλευτή Ν. Σάμου, Χριστόδουλο Στεφανάδη, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να προβεί σε ενέργειες άμεσου επαναπροσδιορισμού.

Ο βουλευτής αναφέρει στην παρέμβαση του:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το παρόν αίτημα αφορά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών της Σάμου.

Συγκεκριμένα στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν, χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις ακόμη και περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικές με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα ήταν ορθό να γίνουν οι ανάλογες αναμορφώσεις στους δασικούς χάρτες, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις και τις πράξεις χαρακτηρισμού, καθώς κινδυνεύουν πολίτες με την απώλεια των περιουσιών τους.

Θα παρακαλούσαμε θερμά να εξετάσετε το παρόν αίτημα, το οποίο όπως γνωρίζετε δεν αφορά μόνο τη Σάμο αλλά και πολλές περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας».

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Πολιτικά

Ν. Κακλαμάνης: Να δουν οι τοπικοί μας άρχοντες τι μπορούν να κάνουν για να μην πάμε όλοι μαζί αδιάβαστοι

Published

on

By

Το γεγονός, ότι ο αξιότιμος αντιπεριφερειάρχης κ. Πανουράκης μου έκανε την τιμή να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση, για να σχολιάσει ραδιοφωνική μου δήλωση για την πανδημία, με υποχρεώνει, για λόγους ευγένειας να απαντήσω. Δυστυχώς, με πρόλαβαν τα πεισματάρικα τα γεγονότα: η Σάμος πέρασε σε μια εβδομάδα από το πράσινο στο κόκκινο, αποδεικνύοντας, πέραν πάσης αμφιβολίας, πόσο έγκαιρα, ολοκληρωμένα, δραστικά και αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα που πήρε η πολυχρονεμένη μας κυβέρνηση και οι τοπικοί μας άρχοντες.

Βέβαια, ο κ. αντιπεριφερειάρχης, στο κείμενό του αποδεικνύει ό ίδιος πόσο βάσιμη και ακριβής είναι η εκτίμηση, ότι οι δύο αρμόδιες για την διαχείριση της πανδημίας, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και η διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφερειακής ενότητας Σάμου, υπήρξαν ανεπαρκείς και κατώτερες των περιστάσεων, όταν μετά από ένα χρόνο πανδημίας το μόνο έργο που παρουσιάζει είναι η πρόσληψη δυο υπαλλήλων προ διμήνου( κυκλοφορούν φήμες ότι δεν έχουν σχέση με επαγγέλματα υγείας ) και η σύνταξη μιας εισήγησης για τα σχολεία προ εβδομάδος.

Επί της ουσίας, η έξαρση της πανδημίας στο νησί οφείλεται σε δυο ολέθρια σφάλματα:

  1. Δεν υπήρξε έλεγχος των εισερχομένων και ποιοτική εξέταση αντιγόνου ( rapid test ) στα λιμάνια και το αεροδρόμιο.
  2. Δεν έκλεισαν τα σχολεία, μόλις έγινε αντιληπτό ότι αποτελούσαν εστίες μετάδοσης και διασποράς του ιού.

ΥΓ: Αντί να αντιδικούμε ποιοι είναι διαβασμένοι και ποιοι ανορθόγραφοι, καλό θα είναι, έστω την ύστατη στιγμή, να δουν οι τοπικοί μας άρχοντες ( βουλευτής, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχοι ) τι μπορούν να κάνουν για να μην πάμε όλοι μαζί αδιάβαστοι.

Σάμος, 27/02/2021

Νίκος Σ. Κακλαμάνης

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή