27.2 C
Σάμος
29/06/2022
Σαμιακά

Απάντηση Μητροπολίτη Σάμου σε Καλάργαλη

Απάντηση στην οποία παραθέτει τις θέσεις της τοπικής μας εκκλησίας για το ζήτημα που έχει προκύψει με τη μόρφωση των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία της Σάμου, απέστειλε στον περιφερειακό διευθυντή της Αβάθμιας εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Αριστείδη Καλάργαλη, ο μητροπολίτης Σάμου.

Ο κ.κ. Ευσέβιος αναφέρεται στη συμβολή της εκκλησίας στο θέμα τα τελευταία χρόνια και προτείνει οι ΔΥΕΠ να εφαρμοστούν σε άλλους χώρους, όπως έγινε και στην Κω ή σε διαφορετική περίπτωση οι οικογένειες αυτών των παιδιών να ζουν σε δομές υπό ανθρώπινες και πολιτισμένες συνθήκες ή σε ενοικιασμένα σπίτια και ακολούθως να συμμετέχουν στο σχολείο.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Μέ ἀνάμικτα συναισθήματα χαρᾶς καί ἐκπλήξεως, ἐλάβομεν τήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 1283/13.03.2019 ἐπιστολήν Σας διά τῆς ὁποίας ζητεῖτε τήν συμβολή μας στήν ἐπίλυση ἑνός μεγάλου, ὅπως τελικῶς ἐξελίχθηκε προβλήματος, σχετικῶς μέ τήν φοίτηση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων/μεταναστῶν στά Σχολεῖα τῆς πόλεως Σάμου.

Χαρά, διότι ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων γίνεται ἀντιληπτή ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἑνωτικός της ρόλος, ἰδίως σέ μία τοπική κοινωνία μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἑνός ἀκριτικοῦ Νησιοῦ.

Ἔκπληξη, διότι ζητεῖται ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας γιά λύση στό ἀδιέξοδο, ἐνῶ ἀπό πολλούς ἐπιχειρεῖται ἡ περιθωριοποίησή της.

Ὅπως προφανῶς γνωρίζετε, -ἐξ οὗ μᾶλλον καί ἡ ἐπιστολή σας- πρό ἡμερῶν δεχθήκαμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄνω Βαθέος καί ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή τίς θέσεις τους, ἀντιληφθήκαμε, ὅτι τά αἰτήματά τους ταυτίζονται σέ πολλά σημεῖα μέ τόν τρόπο διαχείρισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς αὐτῆς κρίσεως, ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅλα αὐτά τά χρόνια. Οὐδείς ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσέτρεξε καί συνεχίζει ἀκόμη νά προστρέχει, προσφέροντας τρόφιμα, ροῦχα καί φάρμακα, πληρώνοντας νοσήλεια καί τρέχοντα ἔξοδα, φροντίζοντας ἐμφανῶς καί ἀφανῶς τούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς, ὥστε πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἔχουν κατά τήν δύναμή μας βελτιωμένη τήν διαβίωση.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι μᾶλλον ὑποκριτικό γιά τό Κράτος μας νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν μόρφωση μερικῶν μόνον καί ὄχι ὅλων τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀφ’ ᾗς στιγμῆς ἀδιαφορεῖ ἐν συνόλῳ γιά τούς χώρους διαμονῆς, στούς ὁποίους φιλοξενοῦνται ὑπερπολλαπλάσιοι τῶν δυνατοτήτων χωρητικότητος τοῦ Κ.Υ.Τ., ἐκτεθειμμένοι σέ διάφορους κινδύνους, κυρίως ἀπό πλευρᾶς ὑγείας, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται!

Σαφῶς καί δέν ἀντιτιθέμεθα στήν μόρφωση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων-μεταναστῶν. Ἀντιθέτως μάλιστα ἔχουμε συμβάλει σέ αὐτό διά πολλῶν, καθώς κατά τά προηγούμενα ἔτη, στό συγκεκριμένο Σχολεῖο φοιτοῦσαν παιδιά Προσφύγων, πού ὅμως ἔμεναν σέ σπίτια μέ τήν οἰκονομική στήριξή μας καί ὄχι σέ καταυλισμούς, πράγμα γιά τά ὁποῖα μᾶλλον δέν σᾶς ἐνημέρωσαν ἐπαρκῶς, ὥστε νά τό γνωρίζετε.

Εχοντας λοιπόν σφαιρική ἐπί τοῦ θέματος ἄποψη καί ἰδία γνῶση, παρακαλοῦμεν, νά ἐπανεξετάσετε τό ὁμόφωνο αἴτημα τῶν 13 Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων ἰσαρίθμων Δημοτικῶν Σχολείων, ὑπέρ τοῦ ὁποίου καί συνηγοροῦμεν.

Φροντίσατε στό μέτρον τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας, ὥστε αὐτά τά παιδιά νά ἔχουν μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση, ἕνα στοιχειῶδες πολιτισμικό ὑπόβαθρο γιά νά θεμελιώσουν τήν μόρφωση καί τήν παιδαγωγία τους. Δέν πάσχουμε ἀπό ξενοφοβία, ὅπως εὐθέως μᾶς κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε ἀπό ἀρχαίων χρόνων, ὅτι Ἕλληνες εἶναι καί γίνονται ὅλοι, ὅσοι μετέχουν τῆς ἡμετέρας παιδείας. Τοῦτο ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία τό βιώνει κατηχώντας καί βαπτίζοντας δεκάδες προσφύγων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται στήν τοπική Ἐκκλησία καί ὡς ἐκ τούτου καί στήν τοπική κοινωνία. Πρίν ἀπό αὐτό ὅμως, φροντίζει γιά τήν στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή τους, ὅπως προαναφέρθηκε, ἔτσι ὥστε μετέχοντας ἑνός πολιτισμένου τρόπου ζωῆς, νά μποροῦν νά ἀνελιχθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῆς καθημερινότητας τῆς μικρῆς κοινωνίας τῆς πόλης μας.

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ἡ λύση τήν ὁποίαν ζητεῖτε εἶναι πολύ ἁπλή.

Ἀφ’ ᾗς στιγμῆς ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, ὅπως ἔγινε στήν Κῶ, νά στεγασθεῖ τό Πρόγραμμα ΔΥΕΠ σέ ἄλλους χώρους καί οἱ ὁποῖοι παραχωροῦνται πρός τοῦτο, δέν ἔχετε παρά νά ἔλθετε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς τοπικούς Φορεῖς καί νά ἐφαρμόσετε τό Πρόγραμμα σέ αὐτούς τούς νέους χώρους.

Ἐάν ὄχι, τότε γιά τίς οἰκογένειες αὐτές, τῶν ὁποίων τά παιδιά ἐπιθυμοῦν νά προσέρχονται στά Σχολεῖα μας, φροντίσατε, εἴτε νά ζοῦν μέσα στίς δομές, ὑπό κανονικές, ἀνθρώπινες καί πολιτισμένες συνθῆκες, εἴτε ἐνοικιάσατε οἰκήματα γιά νά διαμένουν καί ἀκολούθως νά συμμετέχουν στό Σχολεῖο. Δέν εἶναι δυνατόν νά διαμένουν τά παιδιά αὐτά σέ ἄθλιες συνθῆκες, ἀπομονωμένα καί μόνον γιά λίγες ὧρες νά εὑρίσκονται σέ τάξεις μέ ἄλλα παιδιά, σέ πολιτισμένο καί ἀνθρώπινο περιβάλλον καί μετά πάλι πίσω στήν ἀθλιότητα.

Εἶμαι βέβαιος, ὅτι μέ τό τρόπο αὐτό καί τό Πρόγραμμα θά προχωρήσει ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων τῶν παιδιῶν καί οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων θά εἰρηνεύσουν, γιά νά ἐκτονωθεῖ ἡ κρίσις, ἡ ὁποία βάλλει κατά τῆς συνοχῆς τῆς Τοπικῆς μας κοινωνίας, ἐν ὄψει τῶν δυσεπιλύτων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει, μέ πρῶτο τό προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Ὡς ἔμπειρος ἐκπαιδευτικός γνωρίζετε, ὅτι ἡ ἐμμονή καί ἡ μετά βίας ἐπιβολή μιᾶς ἀπόφασης, ἀπηχεῖ σέ ἄλλες ἐποχές ἀντίθετες ἰδεολογικά μέ ἐσᾶς καί δέν εἶναι πάντοτε ἐφικτή καί βεβαίως ποτέ δημοκρατική!

Εἴμαστε στήν διάθεσή σας γιά οἱανδήποτε περαιτέρω συνεργασία καί εὐχόμαστε καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τό ἔργο σας.»

Related posts

Ευρεία σύσκεψη σχετικά με την λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

admin

Σάμος: Οι καθηγητές Γιάννης Χαραλαμπίδης και Ευριπίδης Λουκής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους κορυφαίους στον κόσμο στο πεδίο της Ψηφιακής Διακυβέρνηση

admin

Aεροδιακομιδή απο Κάλυμνο και Κω για Σάμο

admin

Τα βραβεία του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής

admin

Περισσότεροι από 80 παράνομοι μετανάστες έφτασαν το προηγούμενο 24ωρο στη Σάμο

admin

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Γ. Νοσοκομείου Σάμου για τον θάνατο του Κώστα Καλατζή

admin

Ο Σύλλογος εστίασης της πόλης της Σάμου: Το νησί μας έχει απεριόριστες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης

admin

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

admin

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3 με 3

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα