19.9 C
Σάμος
23/04/2024
Δήμος

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολική Σάμου δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις τουΆρθρου 77 του Ν.3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 2. Την με αριθμό 1/Α.Π. 661/07.01.2020, Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., (Α.Δ.Α.:Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2).
 3. Την με αριθμό 42/21.02.2024Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

 

1)    Κριτήρια επιλογής

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Κριτήρια που κρίνονται ικανά να εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης, είναι,όπως αναφέρονται και στην με αριθμό 42/21.02.2024Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

 

Τυπικά προσόντα.΄

 

Α. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από Νομική Σχολή ή, Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές.

Β. Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γ. Eμπειρία/ εθελοντική δράση στη διαχείριση θεμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος, καιθεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δ. Άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας εκ των επίσημων γλωσσών Ε.Ε. αποδεικνυόμενη είτε από κατοχή πτυχίου σε επίπεδο proficiency, ή από κτήση πτυχιακού/ μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Ουσιαστικά προσόντα

 

Η γνώση / εξοικείωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Περαιτέρω, πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του επιστημονικού πεδίου λήψης του πτυχίου τους.

Τέλος, ειδική εμπειρία σε θέματα που άπτονται των αστικών και εμπορικών διαφορών, καθώς και στην συμβιβαστική επίλυση αυτών, θα αποτελέσει πρόσθετο κριτήριο επιλογής.

 

2)    Υποβολή υποψηφιοτήτων

 Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.(παρ. 1 άρθρου 77 Ν.3852/2010, ως ισχύει σήμερα)

 

Η δήλωση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την κατάθεση της σχετικής δήλωσής του ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων προς λήψη απόφασης μεταξύ των οποίων και την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 3 Απριλίου 2024.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, 1ος όροφος, κτίριο Δημαρχείου, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 831 00Σάμος, τηλέφωνα επικοινωνίας 22733-50126).

Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ.2 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010

3)    Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 4804/2021 (Α’ 90), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στο αρ. 14 του Ν. 3852/2010 (Α’87), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4)    Διαδικασία επιλογής

 

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με Απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου,των παρόντων κατά τη συνεδρίαση,μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3463/2006.

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του συμπαραστάτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ”Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ” της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία ”Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)”. Για τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.(παρ. 7 άρθρου 77 Ν.3852/2010, ως ισχύει σήμερα).

 

5)    Αρμοδιότητες

 

Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.4623/2019, περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Υποδοχή των ενυπόγραφων καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
 • Διαμεσολάβηση για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
 • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός τριάντα (30) ημερών στους διοικούμενους.
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης, η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο τον «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ.
 • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης αυτού, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

 

6)    Θητεία

 Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Είναι επιτρεπτή, με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία, η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

7)    Δημοσιότητα

 Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και στο διαδυκτιακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 77 ν. 3852/2010 «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης» (Όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την παρ.1 του άρθρου 7 ν.4623/2019)

 1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. (Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρου 10 Ν.5056/2023, με ισχύ την 01/01/2024).
 2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρου 51 Ν.4873/202)
 3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα

(30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους. (Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρου 7 Ν.4623/2019).

 1. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. (Όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την Παρ.1 Άρθρου 7 Ν.4623/2019)
 2. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κα κοΔιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών. (Όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την Παρ.1 Άρθρου 7 Ν.4623/2019)
 1. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει Αντιμισθία ισόποση με την Αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. (Όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με την Παρ.1 Άρθρου 7 Ν.4623/2019)
 2. α. Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του συμπαραστάτη, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ’’Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ’’ της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία ’’Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)’’. Για τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο τεχνικό θέμα. (Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρου 51 Ν.4873/2021).

 

 

Β. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90):

Άρθρο 10 ν.4804/2021 «Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα»

 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, πολίτες οι οποίοι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν.
 2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των δημοτικών αρχών, μπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Το ασυμβίβαστο του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους. Το κώλυμα του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α’, του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχα. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους, εξακολουθούν να ισχύουν.

β) [Καταργείται]

γ) Ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) [Καταργείται]

ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ως έχει, δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών, άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων. Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας. Ως προς τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα του πρώτου εδαφίου εκτείνεται μόνο στον δήμο που έχει την έδρα του ο φορέας.

στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ’ είδος ή σωρευτικά, κατ’ έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.

η) [Καταργείται].

(Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρου 19 Ν.5043/2023).

 1. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για:

α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:

αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή

αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα, ή

β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,

γ) όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρου 58 Ν.5027/2023 με ισχύ την 3/3/2023)

 1. α) Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την περ.β). Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

β) Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί μπορούν να αποσπαστούν, σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν, με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σύμφωνα με την περ. β) έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν σε απόσπαση με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Η τρέχουσα απόσπαση λήγει αυτοδικαίως την προηγούμενη της έναρξης ισχύος της νέας απόσπασης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρου 117 Ν.5079/2023).

 1. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 Α’ 97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο, χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), περί της αίτησης αναίρεσης. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, που αποκτούν δημοτικότητα σε άλλον δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους αυτοδικαίως. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της απόκτησης νέας δημοτικότητας.
 2. Τα κωλύματα των περ. α), β) και γ) της παρ. 3 ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1α Άρθρου 19 Ν.5043/2023)
 3. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλον βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Αν, παρ’ όλα αυτά, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244 έως 266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 του παρόντος και τα άρθρα 53 έως 66 του π.δ. 18/1989.
 4. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α.

 

Related posts

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δυτικής Σάμου στις 26 Απριλίου 2024

admin

Συνάντηση Δημάρχου Δυτικής Σάμου με ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα

admin

Νέο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων για Συλλόγους Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Ανατολική Σάμο

admin

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Αυτοψίες στα σχολεία μετά τον σεισμό – Κανένα πρόβλημα

admin

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου Πυθαγόρας Χατζηϊωάννου

admin

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Σάμο: Άμεση Κινητοποίηση του Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου

admin

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Ειδική εκπαίδευση για τις Ομάδες Εθελοντών Πυροσβεστών

admin

Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου για σεισμό : Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για κατολισθήσεις ή ζημιές

admin